Przetargi.pl
Druk plakatów, zaproszeń i kartek na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 2547408, centrala 2547598 , fax. 42 2547418
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  ul. Wojska Polskiego 121 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 2547408, centrala 2547598, fax. 42 2547418
  REGON: 00027579000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk plakatów, zaproszeń i kartek na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi drukarskie polegające na druku plakatów, zaproszeń i kartek (według projektu Zamawiającego) na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi według poniższego opisu oraz na dostawie wykonanych wydruków do siedziby Zamawiającego. 1. Szczegółowy opis zamówienia a) Zaproszenie druk cyfrowy format 2DL (200x210) bigowanie do formatu DL (100x210), ze złożeniem, papier matowy 300 g, satyna druk dwustronny 4+4 nakład 500 szt., b) Kartka złożona druk cyfrowy format A4 1 big, do formatu A5, ze złożeniem, zadruk dwustronny 4+4 papier ELFENBENS RYPS w kolorze kremowym lub równoważny gramatura papieru min. 246g, nakład - 400 szt., c) Plakat, druk cyfrowy format - B1 rodzaj papieru - papier półmatowy gramatura - 190g kolor - kolorowy jednostronnie nakład - 4 szt., d) Plakat, druk cyfrowy format - B1 rodzaj papieru - papier półmatowy gramatura - 190g kolor - kolorowy jednostronnie nakład - 4 szt., 2. Realizacja usług odbywać się będzie sukcesywnie w związku z aktualnym zapotrzebowaniem zamawiającego, na podstawie pisemnego zlecenia (przesłanego za pośrednictwem faksu bądź drogą elektroniczną) obejmującego wykonanie konkretnego druku z zastrzeżeniem, iż usługa finalnie ma być wykonana w terminie do 5 dni od momentu przekazania zlecenia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostawy wydruków próbnych do siedziby Zamawiającego, do konsultacji z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz do dostawy wykonanych druków finalnych po akceptacji wydruków próbnych do siedziby Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 Łódź. 4. Koszty wydruków próbnych, dostawa wydruków próbnych, koszty wydruków finalnych i ich dostawa oraz wszelkie inne koszty związane z wymienionymi czynnościami ponosi Wykonawca. 5. Do czasu wykonania druku finalnego wliczony jest czas przygotowania przez Wykonawcę wydruków próbnych, czas potrzebny Zamawiającemu do dokonania akceptacji bądź korekty wydruków próbnych, a także czas potrzebny dla doręczenia wykonanych zamówień Zamawiającemu w jego siedzibie. Zamawiający dokona akceptacji bądź korekty wydruków próbnych niezwłocznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakosć wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach