Przetargi.pl
Druk okładek do dyplomów i suplementów oraz teczek na akta studenta na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 2547408, centrala 2547598 , fax. 42 2547418
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  ul. Wojska Polskiego 121 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 2547408, centrala 2547598, fax. 42 2547418
  REGON: 00027579000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk okładek do dyplomów i suplementów oraz teczek na akta studenta na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu druku i dostawie okładek do dyplomów, okładek do suplementów oraz teczek do akt studenta na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Realizacja usług odbywać się będzie sukcesywnie w związku z aktualnym zapotrzebowaniem zamawiającego, na podstawie pisemnego zlecenia, przesłanego drogą elektroniczną, obejmującego wykonanie konkretnego druku z zastrzeżeniem, iż usługa finalnie ma być wykonana w terminie 7 dni od momentu przekazania zlecenia. 4. Do czasu wykonania druku wliczony jest czas potrzebny Zamawiającemu dla doręczenia wykonanych zamówień Zamawiającemu w jego siedzibie. 5. Zamówienie obejmuje także koszt dostawy wykonanych okładek i teczek do siedziby zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź, ul. Wojska Polskiego 121. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostawy wykonanych druków do siedziby Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 Łódź. 7. Koszty wydruków i ich dostawa oraz wszelkie inne koszty związane z wymienionymi czynnościami ponosi Wykonawca. 8. Do czasu wykonania druku wliczony jest czas potrzebny dla doręczenia wykonanych zamówień Zamawiającemu w jego siedzibie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach