Przetargi.pl
Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej.

Województwo Łódzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6633385, 6633384 , fax. 042 6633391
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Łódzkie
  al. Piłsudskiego 8 8
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6633385, 6633384, fax. 042 6633391
  REGON: 47207171500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie druku, wykonania, dostawy oraz montażu 21 tablic informacyjnych o obszarach chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w ramach zadania pn. Oznakowanie tablicami informacyjnymi granic obszarów chronionego krajobrazu województwa łódzkiego w celu ochrony różnorodności biologicznej 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz Załącznik Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości wykonanej usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lodzkie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach