Przetargi.pl
Druki na targi pracy wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 121
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 2547408, centrala 2547598 , fax. 42 2547418
 • Data zamieszczenia: 2016-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  ul. Wojska Polskiego 121 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 2547408, centrala 2547598, fax. 42 2547418
  REGON: 00027579000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druki na targi pracy wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: CZĘŚĆ 1 - druku wizytówek, ulotek i plakatów, według projektu Zamawiającego, na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi według poniższego opisu oraz na dostawie wykonanych wizytówek, ulotek i plakatów do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis zamówienia dla części 1 WIZYTÓWKI format: 50 mm x 90 mm Gramatura: 280 g/m2 papier: silk kolor: czarno białe druk po jednej stronie nakład: 200 szt. ULOTKI Wymiary: 50 mm x 150 mm Gramatura: 250 g/m2, Kolor: 4+4 cmyk papier powlekany satyna ilość: 1000 szt. PLAKAT format: B1 (1000 mm x 707 mm) Gramatura: 200 g/m2 Kolor: 4+0 papier biały, matowy nakład: 20 szt. CZĘŚĆ 2 - druku zaproszeń, wkładek do zaproszeń, kopert oraz programu targów, według projektów Zamawiającego, na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi według poniższego opisu oraz na dostawie wykonanych druków do siedziby Zamawiającego. ZAPROSZENIA format: 210 x 210mm papier Olin Regular Absolute White lub równoważny papier offsetowy biały nie-powlekany gramatura: 250 g/m2 kolorystyka: 2+3 pantony (warm red & blue 072 + black) druk: offset, jeden big złożenie nakład: 150 szt. WKŁADKI DO ZAPROSZEŃ format: 200 x 100 mm papier: Olin Regular Absolute White lub równoważny papier offsetowy biały niepowlekany gramatura: 130 g/m2 kolorystyka: 1 pantone, 1+0 nakład: 100 szt. KOPERTY DO ZAPROSZEŃ format: DL - Olin Regular Absolute White lub równoważny koperty białe z drukiem 2 pantony złożone na gotowo nakład: 150 szt. PROGRAM TARGÓW format: A4 Gramatura: 200 g papier: OLIN Regular absolute White kolorystyka: 2+3 pantony (warm red & blue 072 + black) druk: offset, jeden big złożenie nakład: 1000 szt. Zamawiający wymaga aby zaproszenia i program targów zostały dostarczone złożone. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostawy wykonanych druków do siedziby Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 Łódź. 2. Koszty wydruków i ich dostawy oraz wszelkie inne koszty związane z wymienionymi czynnościami ponosi Wykonawca. 3. Do czasu wykonania druku wliczony jest czas wykonania druków a także czas potrzebny dla doręczenia wykonanych zamówień Zamawiającemu w jego siedzibie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach