Przetargi.pl
Wykonanie nakładki na ul. Dembowskiego od ul. Krasickiego do ul. Inwestycyjnej w Radomsku

Miasto Radomsko ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6854571 , fax. 044 6854513, 6854521
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radomsko
  ul. Tysiąclecia 5 5
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 044 6854571, fax. 044 6854513, 6854521
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radomsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nakładki na ul. Dembowskiego od ul. Krasickiego do ul. Inwestycyjnej w Radomsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Wykonanie nakładki na ul. Dembowskiego od ul. Krasickiego do ul. Inwestycyjnej w Radomsku. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie określonym przedmiarem robót i zgodnie z lokalizacją opisaną na mapie sytuacyjnej, oraz zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przebudowę istniejącego pasa drogowego ul. Dembowskiego (od krawędzi jezdni ul. Krasickiego do skrzyżowania z ul. Zachodnią włącznie) na odcinku 689 m w zakresie: wykonania nowej warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni uszkodzonej, warstwy wyrównawczej wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W oraz wymianę części istniejących krawężników i zabudowaniem nowych krawężników drogowych. Należy również wykonać miejscową podbudowę przed położeniem nakładki (dotyczy obszaru skrzyżowania ul. Dembowskiego z ul. Zachodnią), wykonania regulacji pionowej studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, regulacji zasów wodociągowych i gazowych oraz części zjazdów. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 9 do SIWZ, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca dodatek nr 10 do SIWZ, Mapa sytuacyjna z ustalonym odcinkiem drogi do przebudowy -stanowiąca dodatek nr 11 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radomsko.pl,
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 29 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach