Przetargi.pl
Dostawa opału - węgla kamiennego na rok 2016 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 98-235 Błaszki, Plac Niepodległości 13 B
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 829 22 41 , fax. 043 829 22 41
 • Data zamieszczenia: 2015-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach
  Plac Niepodległości 13 B 13 B
  98-235 Błaszki, woj. łódzkie
  tel. 043 829 22 41, fax. 043 829 22 41
  REGON: 73002195900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zgkim.blaszki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału - węgla kamiennego na rok 2016 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa węgla kamiennego wg potrzeb zamawiającego od dnia 02.01.2016 r. do dnia 31.12.1016r. w następujących ilościach i asortymentach: a) węgiel kamienny asortyment ekogroszek typ 31-31.1, uziarnienie 5-25mm, udział podziarna <10%, RJ<10, temp. miękkn. popiołu >= 1150?C, wilgotność =<15%, zawartość popiołu =<10%,wartość opałowa min. 26MJ/kg, siarka =<0,6%, klasa min 26/4-9/06 - w ilości 200 ton b) węgiel kamienny asortyment miał energetyczny typ 31-32 klasa min 25/12/06 - w ilości 40 ton c) węgiel kamienny asortyment kostka typ 31.2 lub 32.1 klasa min 28/07/06 - w ilości 30 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zgkim.blaszki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach