Przetargi.pl
Zakup i dostawa węgla kamiennego-kostka gruba oraz miału węglowego do ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku ogłasza przetarg

 • Adres: 97-360 Kamieńsk, ul. Szkolna 4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 68 17 526 , fax. 44 68 17 526
 • Data zamieszczenia: 2016-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku
  ul. Szkolna 4 4
  97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie
  tel. 44 68 17 526, fax. 44 68 17 526
  REGON: 59029550900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zspkamiensk.pl, www.zspkamiensk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka oświaty

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa węgla kamiennego-kostka gruba oraz miału węglowego do ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa węgla kamiennego kostka gruba - 120 ton o granulacji 100-:-200mm-kaloryczność (wartość opałowa) powyżej 28.000kJ/kg, zawartość popiołu do 5%, zawartość siarki do0,6%,; miału węglowego -30 ton kaloryczność( wartość opałowa) powyżej 24.000kJ/kg, zawartość popiołu do 14%, zawartość siarki max 0,7%, wilgotność 15 %. Miejsce dostawy:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,Kamieńsk, ul.Szkolna 4(plac przed kotłownią). Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie partiami 8-12 ton jednorazowo samochodami samowyładowczymi w terminie 5 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania opału. Dostawy w dni robocze w godz. 8/00-14/00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zspkamiensk.pl, www.zspkamiensk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach