Przetargi.pl
Pojemniki plastikowe na odpady/2016

EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6330815, 6330819 , fax. 044 6330819
 • Data zamieszczenia: 2016-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
  ul. Bawełniana 18 18
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6330815, 6330819, fax. 044 6330819
  REGON: 59076538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-region.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pojemniki plastikowe na odpady/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1.Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych: Korpus zielony, pokrywa zielona o pojemności 1100 L - ilość- 200 sztuk 2.Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych: Korpus brązowy, pokrywa brązowa (biotajner) o pojemności: 140 L - ilość - 350 sztuk Łącznie : 550 sztuk Szczegółowe parametry techniczne pojemników zawiera załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284806
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych). Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 02.02.2016 roku godz: 10:00 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu - na konto Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Bełchatowie nr 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001 b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 5.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6.Niezależnie od formy, w jakiej zostanie wniesione wadium, Zamawiający uzna ważne tylko oferty zabezpieczone wadium, będącym w dyspozycji Zamawiającego. W przypadku wpłaty pieniężnej na konto Zamawiającego kwota wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy - czego potwierdzenie stanowić będą wyciągi bankowe Zamawiającego. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty kserokopii dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego poświadczonego za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał gwarancji należy załączyć do oferty w osobnej kopercie. Dokumenty, o których mowa w ust.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany z ofertą 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp, 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertą przed upływem składania ofert, 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14.Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eko-region.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach