Przetargi.pl
Dostawa węgla wraz z transportem dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6832885 , fax. 044 6832855
 • Data zamieszczenia: 2015-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kościuszki 10 10
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 044 6832885, fax. 044 6832855
  REGON: 00470078600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-radomsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla wraz z transportem dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału w postaci węgla wysokokalorycznego kamiennego kostka (gatunek orzech II) do miejsc zamieszkania podopiecznych Ośrodka wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na przestrzeni 2016 roku w okresach grzewczych: od 04.01.2016 do 31.05.2016 i od 01.09.2016 do 31.12.2016 r. wraz z jego załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie posesji klienta w miejscu przez niego wskazanym. Charakterystyka węgla: a) wartość opałowa   - min. 29 MJ/kg b) zawartość siarki    - max. 0,32 % ST/Srb c) zawartość popiołu - max. 4,2 % Ar d) wilgotność opału   - max. 8 % Szacunkowa ilość ton węgla w 2016 roku wynosi nie mniej niż 500 ton węgla i nie więcej niż 550 ton. Jednorazowa dostawa węgla będzie nie mniejsza niż 0,5 tony. Wykonawca będzie dostarczał węgiel własnym transportem w każdym dniu roboczym tygodnia, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania decyzji od klienta pod adres wskazany na decyzji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę klienta na terenie miasta Radomska. Wykonawca jest zobowiązany dysponować położonym na terenie miasta Radomska lokalem, do którego osoba skierowana przez Zamawiającego ma dostarczyć decyzję i uzgodnić termin dostawy węgla, czynnym przez minimum 2 godziny dziennie w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00. W momencie otrzymania decyzji Wykonawca uzgodni z klientem termin dostawy węgla. Podstawą wydania węgla jest kopia decyzji dostarczona przez klienta do Wykonawcy, w której zapisana jest ilość przyznanego węgla. Klient jest zobowiązany kwitować Wykonawcy odbiór węgla na posiadanej przez Wykonawcę decyzji. Wykonawca zobowiązuje się posiadać do węgla dostarczonego klientom odpowiedni Certyfikat Jakości Węgla potwierdzający wymagane parametry węgla. Wykonawca fakturując dostawę ma obowiązek dołączyć do faktury zestawienie osób (sporządzone na podstawie dostarczonych przez klientów decyzji), którym dostarczono węgiel oraz dołączyć Dokument dostawy wyrobów węglowych - zwolnienie od akcyzy do każdej decyzji administracyjnej ze wskazaniem adresu pod który dokonano dostawy opału oraz certyfikaty jakości węgla z dostaw objętych fakturą. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentacji u Wykonawcy i w miejscu dostarczenia węgla oraz prawo przeprowadzenia badań w zakresie zgodności jakości dostarczonego węgla z parametrami technicznymi potwierdzonymi przez Wykonawcę certyfikatem jakości węgla. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów na podstawie których sporządzane są przez Wykonawcę faktury. Dostawa węgla w poszczególnych okresach jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego w danym okresie. Wykonawca dostarczy faktury w okresach miesięcznych, a w przypadku zwiększonej ilości dostaw do klientów tj. przekraczającej w ciągu tygodnia 20 ton, dopuszcza się rozliczenie w okresach tygodniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops-radomsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach