Przetargi.pl
Ddostawa 190 Mg węgla kamiennego: kostki (grubej), 180 Mg eko-groszku luzem oraz 15 Mg eko-groszku workowanego

Gmina Głuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8157530 , fax. 046 8157058
 • Data zamieszczenia: 2015-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchów
  Aleja Klonowa 5 5
  96-130 Głuchów, woj. łódzkie
  tel. 046 8157530, fax. 046 8157058
  REGON: 00053268800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gluchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ddostawa 190 Mg węgla kamiennego: kostki (grubej), 180 Mg eko-groszku luzem oraz 15 Mg eko-groszku workowanego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa węgla kamiennego w sortymencie: - kostka (gruba) w ilości około 190 Mg do budynków Szkół Podstawowych w: Złotej i Białyninie, Domów Nauczyciela w Kochanowie i Janisławicach, Domu Lekarza i Lecznicy Weterynaryjnej w Głuchowie oraz budynku po przedszkolu w Białyninie. - eko-groszek luzem w ilości około 180 Mg do budynków Urzędu Gminy w Głuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Głuchowie. - eko-groszek workowany w ilości około 15 Mg do budynku strażnicy OSP w Głuchowie i budynku zaplecza sportowego na boisku gminnym w Wysokienicach 2.Dostawca dostarczy opał partiami po około 2-5 Mg pod wskazany adres po otrzymaniu zlecenia przez Zamawiającego. Do niektórych punktów dostawy ( budynki szkół podstawowych) dojazd możliwy samochodem o ładowności nie większej niż 5 ton. 3. Jakość dostarczanego opału potwierdzona być musi odpowiednim certyfikatem jakości: a/ dla węgla kamiennego: kostka (gruba) - wartość opałowa - nie mniej niż 28 MJ/kg), - zawartość popiołu do 5 % - zawartość siarki do 0,6 % b/ dla eko-groszku: parametry: -wartość opałowa: w zakresie 25 - 28 MJ/kg -zawartość popiołu - do 6% -zawartość siarki - do 0,7% -wilgotność - do 9,5%. 4. Cena ofertowa opału obejmuje koszty zakupu, transportu i rozładunku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gluchow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach