Przetargi.pl
Sprzedaż i dostarczenie opału dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Wsi.

Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi ogłasza przetarg

 • Adres: 98-430 Bolesławiec, Chróścin 50
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 62 7836130 , fax. 62 7836019
 • Data zamieszczenia: 2015-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi
  Chróścin 50 50
  98-430 Bolesławiec, woj. łódzkie
  tel. 62 7836130, fax. 62 7836019
  REGON: 00030889600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip-dps.powiat-wieruszowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostarczenie opału dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Wsi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi sprzedaż i dostarczenie opału dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie -Wsi. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie następującego asortymentu opału: a) miał węglowy w ilości 150 ton o następujących parametrach jakościowych: - węgiel kamienny - asortyment: miał MI, typ 32.1 kl. 25/12 PN-82/G-97001-3 - wartość opałowa min. 25.000 kJ/kg - zawartość popiołu do 10 % - zawartość siarki do 0,8 % - wilgotność do 15 % b) węgiel kamienny (Kostka II) w ilości 70 ton - węgiel kamienny - asortyment: Kostka II, typ 32.1 kl. 25/12 PN-82/G-97001-3 - wielkość ziarna [mm] 120 - 60 - wartość opałowa min. 32.000 kJ/kg - zawartość popiołu do 5 % - zawartość siarki do 0,6 % - wilgotność do 5% c) węgiel kamienny (Orzech I) w ilości 50 ton o następujących parametrach: - węgiel kamienny - asortyment: Orzech I, typ 32.1 kl. 25/12 PN-82/G-97001-3 - wielkość ziarna [mm] 80 - 40 - wartość opałowa min. 32.000 kJ/kg - zawartość popiołu do 5 % - zawartość siarki do 0,6 % - wilgotność do 5%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1.000,00 zł - tysiąc złotych. Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip-dps.powiat-wieruszowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach