Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa 1300 ton węgla kamiennego ORZECH II typu 31.2 - 32.2, do kotłowni Zamawiającego w Głownie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 09 lutego 2004r.)

Miejski Zakład Komunalny w Głownie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-015 Głowno, ul. Dworska 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7191035 , fax. 042 7191035
 • Data zamieszczenia: 2015-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunalny w Głownie
  ul. Dworska 3 3
  95-015 Głowno, woj. łódzkie
  tel. 042 7191035, fax. 042 7191035
  REGON: 47152436200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa 1300 ton węgla kamiennego ORZECH II typu 31.2 - 32.2, do kotłowni Zamawiającego w Głownie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 09 lutego 2004r.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego Orzech II typu 31.2-32.2, do kotłowni zamawiającego w Głownie zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ o parametrach nie gorszych niż wartości zgodnie z przedmiotem zamówienia o parametrach nie gorszych niż wartość opałowa - min 28.000 kj/kg zawartość popiołu - max 7% zawartość siarki - max 0,6% zawartość wilgoci - max 10%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł słownie: osiem tysięcy złotych. Wadium musi być wniesione zgodnie w art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego w BS Zgierz Filia w Zgierzu nr 91878300040025103720000001 Wadium wnoszone w formie niepieniężnej (oryginał dokumentu) musi być złożone w siedzibie zamawiającego (pok. nr 2 KASA). Kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium Wykonawca Jest obowiązany załączyć do oferty. Zamawiający dokona zwrotu wadium w sposób określony w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Wpłaty dokonane przelewem powinny mieć na dokumencie przelewu zapis: Wadium przetargowe na: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego ORZECH II typu 31.2-32.2, do kotłowni Zamawiającego w Głownie. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie Wadium Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcą niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a art. 46 ustawy Pzp jeżeli: Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zatrzymuje wadium jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy po zakończeniu obowiązywania umowy wadium zostanie zwrócone. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu, wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wpłacić zabezpieczenie wykonania zamówienia w wysokości 8000,00 zł. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.glowno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach