Przetargi.pl
Dostawa węgla kamiennego dla Urzędu Gminy w Będkowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Gmina Będków ogłasza przetarg

 • Adres: 97-319 Będków, ul. Parkowa 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7257010, 7257014 , fax. 044 7257012
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Będków
  ul. Parkowa 3 3
  97-319 Będków, woj. łódzkie
  tel. 044 7257010, 7257014, fax. 044 7257012
  REGON: 59064789400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ugbedkow.madkom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla kamiennego dla Urzędu Gminy w Będkowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa węgla kamiennego dla Urzędu Gminy w Będkowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych /dostawy sukcesywne w miejsca wskazane przez zamawiającego/: 1/ kostka w szacunkowej ilości 30 ton o parametrach: - wartość opałowa Qir - minimum 28500 kJ/kg, - popiół Ar - nie więcej niż 5%, - siarka Str - nie więcej niż 0,7%. 2/ orzech w szacunkowej ilości 170 ton o parametrach: - wartość opałowa Qir - minimum 28500 kJ/kg, - popiół Ar - nie więcej niż 5%, - siarka Str - nie więcej niż 0,7%. 3/ miał w szacunkowej ilości 35 ton o parametrach: - wartość opałowa Qir - minimum 20000 kJ/kg, - popiół Ar - nie więcej niż 18%, - siarka Str - nie więcej niż 0,8%. 4/ ekogroszek (workowany) w szacunkowej ilości 25 ton o parametrach: - wartość opałowa - minimum 26000 kJ/kg, - uziarnienie - 5 - 25 mm, - popiół Ar - nie więcej niż 5%, - siarka Str - nie więcej niż 0,6%. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na bieżąco przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie określanym każdorazowo przez Zamawiającego w drodze telefonicznej. Wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie od 2 do 10 ton. Dostawa opału będzie następować transportem samochodowym Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Ze względu na szerokość bram wjazdowych do poszczególnych jednostek, wskazany jest transport samochodami o ładowności nie większej niż 10 ton. Wykonawca zapewnia dostawy opału w terminie trzech dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ugbedkow.madkom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach