Przetargi.pl
Utrzymanie dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2013 roku

Miasto Radomsko ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6854571 , fax. 044 6854513, 6854521
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radomsko
  ul. Tysiąclecia 5 5
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 044 6854571, fax. 044 6854513, 6854521
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomsko.pl, www.bip.radomsko.pl,
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2013 roku poprzez : a)równanie i profilowanie nawierzchni dróg o nawierzchni nieutwardzonej b)remonty nawierzchni dróg o nawierzchni nieutwardzonej c)regulacja infrastruktury dróg (studzienek, włazów i kratek ściekowych d) wykonanie innych czynności wyszczególnionych w § 6 ( tabela 1 w projekcie umowy ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót objętych zamówieniem - stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomsko.pl, www.bip.radomsko.pl,
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 29 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach