Przetargi.pl
Dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-44 632 28 71 , fax. 0-44 632 28 71 wew. 31
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie
  ul. Kościuszki 9 9
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 0-44 632 28 71, fax. 0-44 632 28 71 wew. 31
  REGON: 59027861700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.belchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa książek z literatury popularnonaukowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie. Szczegółowy opis zamówienia i jego wielkość określa załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biblioteka.belchatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach