Przetargi.pl
UDZIELENIE KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Gmina Miasto Łęczyca ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (024) 721 03 00 , fax. (024) 721 03 01
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Łęczyca
  ul. Marii Konopnickiej 14 14
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. (024) 721 03 00, fax. (024) 721 03 01
  REGON: 61101547700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 obejmuje: 1.Kredyt długoterminowy, złotówkowy, o zmiennej stopie oprocentowania. 2.Kwota kredytu: 2.900.000,00 zł (słownie zł.: dwa miliony dziewięćset tysięcy 00/100) 3.Termin rozpoczęcia usługi - od daty zawarcia umowy. 4.Udzielenie kredytu w transzach- wypłata ostatniej transzy do 31.12.2013 r. 5.Rozpoczęcie spłaty kredytu -31.03.2014 r.- spłata ostatniej raty 30.11.2020 r. 6.Spłata kapitału - według następującego harmonogramu: Raty Termin Kwota I rata 31.03.2014 r. 40.000,- II rata 30.04.2015 r. 40.000,- III rata 31.07.2016 r. 100.000,- IV rata 30.09.2016 r. 100.000,- V rata 31.07.2017 r. 150.000,- VI rata 30.09.2017 r. 200.000,- VII rata 30.11.2017 r. 200.000,- VIII rata 31.01.2018 r. 100.000,- IX rata 30.04.2018 r. 100.000,- X rata 31.08.2018 r. 200.000,- XI rata 30.11.2018 r. 200.000,- XII rata 31.01.2019 r. 150.000,- XIII rata 30.04.2019 r. 150.000,- XIV rata 31.07.2019 r.150.000,- XV rata 31.10.2019 r. 150.000,- XVI rata 31.03.2020 r. 200.000,- XVII rata 30.06.2020 r. 200.000,- XVIII rata 30.09.2020 r. 200.000,- XIX rata 30.11.2020 r. 270.000,- 7. Spłata odsetek od faktycznego zadłużenia - odsetki naliczane w okresach miesięcznych i spłacane do 10-go każdego miesiąca na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o wysokości odsetek, doręczonego zamawiającemu najpóźniej na trzy dni przed terminem płatności odsetek ( listownie, fax) , 8. Prowizja od udzielonego kredytu zostanie potrącona przez bank udzielający kredytu, przy przelewie I transzy kredytu na rachunek zamawiającego. 9. Oprocentowanie kredytu - zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M, ustalaną dla okresu obrachunkowego na dwa dni przed rozpoczęciem danego okresu obrachunkowego + marża banku % (stała w całym okresie trwania umowy), oprocentowanie kredytu ustalane jest dla miesięcznych okresów obrachunkowych, 10. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 11. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - niezwłocznie po podpisaniu umowy. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystywania środków z kredytu w transzach, 13.Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów - (prowizji i opłat). 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej, oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. Uwaga: Zamawiający informuje, iż poniższe dokumenty służące ocenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leczyca.info.pl a) uchwała budżetowa miasta na 2013 rok, b) opinia RIO o projekcie budżetu na 2013 rok, c) sprawozdania Rb-27S , Rb-28S, Rb - NDS, Rb-Z, Rb-N za rok 2012 r.i I półrocze 2013 r., d) informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., e) uchwała w sprawie WPF Gminy Miasta Łęczyca na lata 2012-2043, f) uchwała RIO Łódź w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Miasta Łęczyca za 2012 r., g) uchwała Rady Miasta Łęczyca Nr XXXI/209/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielnie Burmistrzowi Miasta Łęczyca absolutorium za 2012 r. h) opinia RIO dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Łęczyca na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leczyca.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach