Przetargi.pl
Zagospodarowanie centrum wsi - parking przy stadionie

Gmina Uścimów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-109 Stary Uścimów,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8523026 , fax. 081 8523026
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uścimów
  21-109 Stary Uścimów, woj. lubelskie
  tel. 081 8523026, fax. 081 8523026
  REGON: 00054773800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie centrum wsi - parking przy stadionie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV :45000000-7- roboty budowlane - Zagospodarowanie centrum wsi - parking przy stadionie ; o następującym zakresie robót:. 1) roboty rozbiórkowe 2) roboty ziemne ( obsługa geodezyjna ) . 3) chodnik ( podbudowa , nawierzchnia ). 4) roboty nawierzchniowe (ława i krawężniki, , podbudowa parkingu i jezdni , nawierzchnia ) 5) plantowanie skarp 6) umocnienia 7) oznakowanie 8) oświetlenie parkingu b) Szczegółowy zakres został określony w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. c) Klasyfikacja zamówienia według kodu CPV: 45000000-7 d) wymagany okres gwarancji jakości dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia . Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako Polskie Normy i ich odpowiedniki, których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. W każdym miejscu w Dokumentacji projektowej, po każdym wyrazie wskazującym na konkretny wyrób, materiał lub urządzenie poprzez określenie nazwy producenta, znaku, nazwy towaru lub pochodzenia Zamawiający dodaje wyrazy: lub równoważny. Przez pojęcie równoważny Zamawiający rozumie każdy inny materiał, wyrób, który spełnia podstawowe funkcje techniczne, w tym m.in. wytrzymałościowe, użytkową, funkcjonalną co najmniej przywołanej w Dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji za każdy kwartał ponad 36 miesięcy ( max. 4 kwartały )
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uguscimow.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach