Przetargi.pl
Budowa czterech budynków gospodarczych na terenie szkółki leśnej Rzeczyca

Nadleśnictwo Janów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8720072 , fax. 15 8720185
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Janów Lubelski
  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35 35
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 15 8720072, fax. 15 8720185
  REGON: 83001745200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa czterech budynków gospodarczych na terenie szkółki leśnej Rzeczyca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa czterech budynków gospodarczych na terenie szkółki leśnej Rzeczyca obejmująca budowę czterech wolnostojących budynków parterowych, na słupach drewnianych, obudowanych drewnem, dach - konstrukcja drewniana kryty blachą dachówkową, każdy budynek o powierzchni do 35 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ) 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ Oddział BIŁGORAJ nr 27 2030 0045 1110 0000 0085 3510 z dopiskiem na blankiecie przelewu - wadium na Budowa czterech budynków gospodarczych na terenie szkółki leśnej Rzeczyca

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_janow_lubelski/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach