Przetargi.pl
Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Lubycza Królewska

Gmina Lubycza Królewska ogłasza przetarg

 • Adres: 22-680 Lubycza Królewska, ul. Kolejowa 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6617002 , fax. 84 6617412
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubycza Królewska
  ul. Kolejowa 1 1
  22-680 Lubycza Królewska, woj. lubelskie
  tel. 84 6617002, fax. 84 6617412
  REGON: 95036894800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubycza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Lubycza Królewska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część Nr 1 Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Machnów Nowy 2.1. Przebudowa drogi osiedlowej (dz. Nr 57) na długości 375,5 m w miejscowości Machnów Nowy. Przebudowa polegać będzie na: - obustronnym obstawieniu jezdni krawężnikami drogowymi, - regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych, - wyrównaniu i wzmocnieniu tłuczniem istniejącej nawierzchni z kostki granitowej tworząc z niej podbudowę, - skropieniu tej podbudowy asfaltem, - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm, - ustawieniu znaków drogowych. 2.2. Przebudowa drogi osiedlowej (dz. Nr 129) na długości 376,0 m w miejscowości Machnów Nowy. Przebudowa polegać będzie na: - obustronnym obstawieniu jezdni krawężnikami drogowymi, - wyrównaniu i wzmocnieniu tłuczniem istniejącej nawierzchni z kostki granitowej na długości 356,0 m tworząc z niej podbudowę, - wykonaniu z kruszyw naturalnych nowej podbudowy o grubości 20 cm na długości 20,0 m, - skropieniu całej podbudowy asfaltem, - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm, - ustawieniu znaków drogowych. 2.3. Przebudowa drogi osiedlowej - ul. Polna (dz. Nr 31) na długości 251,0 m w miejscowości Machnów Nowy. Przebudowa polegać będzie na: - obustronnym obstawieniu jezdni krawężnikami drogowymi, - regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych, - wyrównaniu i wzmocnieniu tłuczniem istniejącej nawierzchni z kostki granitowej tworząc z niej podbudowę, - skropieniu tej podbudowy asfaltem, - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm, - ustawieniu znaków drogowych. Część Nr 2 Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kornie ROBOTY KWALIFIKOWANE 2.4. Przebudowa drogi osiedlowej (dz. Nr 6/17 i 6/16) na długości 357,0 m w miejscowości Kornie. Przebudowa polegać będzie na: - obustronnym obstawieniu jezdni krawężnikami drogowymi, - regulacji pokryw studni kanalizacyjnych, - wyrównaniu i wzmocnieniu tłuczniem istniejącej nawierzchni z trylinki i żwiru tworząc z niej podbudowę, - wykonaniu nowej podbudowy w pozostałej części drogi szutrowej i nieurządzonej - skropieniu całej podbudowy asfaltem, - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych , - ustawieniu znaków drogowych, - wykonaniu chodnika (ciągu pieszego) o długości 80,0 m i szerokości 1,2 m z kostki betonowej grubości 6 cm w działce nr 6/16 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE Roboty niekwalifikowane stanowią demontaż linii energetycznej nn wraz z słupami i pionowy montaż od km 0+265 do km 0+360 (Roboty opisane jako dział 8 przedmiaru): - demontaż kolidujących z drogą słupów, - wykonanie wykopów fundamentowych i ponowny montaż słupów, - ponowny montaż przewodów. Część Nr 3 Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Żurawce Osada ROBOTY KWALIFIKOWANE 2.5. Przebudowa drogi osiedlowej (dz. Nr 6 i 34) na długości 289,0 m w miejscowości Żurawce Osada. Przebudowa polegać będzie na: - obustronnym obstawieniu jezdni opornikami betonowymi, - regulacji włazów kanalizacji sanitarnej, - wyrównaniu i wzmocnieniu tłuczniem istniejącej nawierzchni z płytek betonowych tworząc z niej podbudowę, - wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej. 2.6. Przebudowa drogi osiedlowej (dz. Nr 19 i 21) na długości 350,0 m w miejscowości Żurawce Osada. Przebudowa polegać będzie na: - obustronnym obstawieniu jezdni opornikami betonowymi na całej długości drogi, - rozebraniu płyt YOMB w części działki nr 19 na odcinku 75,0 m, - wyrównaniu i wzmocnieniu tłuczniem istniejącej nawierzchni z płytek betonowych na pozostałym odcinku o długości 275,0 m tworząc z niej podbudowę, - wykonanie nowej podbudowy o długości 75,0 m w miejscu rozebranych płyt YOMB, - wykonaniu na całości drogi nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 2.7. Przebudowa drogi osiedlowej (dz. Nr 50) na długości 36,0 m w miejscowości Żurawce Osada. Przebudowa polegać będzie na: - obustronnym obstawieniu jezdni opornikami betonowymi, - wyrównaniu i wzmocnieniu tłuczniem istniejącej nawierzchni z płytek betonowych tworząc z niej podbudowę, - wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE Roboty niekwalifikowane obejmują wykonanie włączeń przebudowywanych dróg nr 6,19,21 i 50 do drogi powiatowej Nr 3531 L (przedmiar Zurawce RD1): - oczyszczanie mechaniczne nawierzchni, - rozebranie krawężników i ustawienie oporników na ławach betonowych, - wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, - nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm, - plantowanie skarp i ich obsianie. Roboty niekwalifikowane obejmują także budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego (przedmiar Zurawce RD2 ): - wykonanie rowów kablowych i przewiertów, - ułożenie rur osłonowych i kabli, - zasypanie wykopów, - montaż uziomów i przewodu uziemiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.1. Składając ofertę dla części Nr 1 - 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100 groszy). 1.2. Składając ofertę dla części Nr 2 - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 groszy). 1.3. Składając ofertę dla części Nr 3 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r., poz. 1804): 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej Nr 38 9617 0005 0000 0071 2000 0010 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust.6 pkt 2-5 ustawy PZP) winno być złożone w formie oryginału. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubycza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach