Przetargi.pl
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem technicznym dla Zespołu Szkół Publicznych w Wilkowie - II etap

Gmina Wilków ogłasza przetarg

 • Adres: 24-313 Wilków, Wilków 62A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8281424 , fax. 081 8281050
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilków
  Wilków 62A 62A
  24-313 Wilków, woj. lubelskie
  tel. 081 8281424, fax. 081 8281050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilkow.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem technicznym dla Zespołu Szkół Publicznych w Wilkowie - II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem technicznym dla Zespołu Szkół Publicznych w Wilkowie- II etap Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym na istniejących fundamentach oraz łącznika parterowego, dojazdu pożarowego z placem manewrowym, przyłączami i instalacjami w ramach zadania inwestycyjnego pn.Sala Gimnastyczna z Zapleczem Technicznym dla Zespołu Szkół Publicznych w Wilkowie - II etap zgodnie z dokumentacją projektową. 2.Zakres robót obejmuje : 2.1.obsługę geodezyjną inwestycji, oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 2.2.wykonanie stanu surowego otwartego, 2.3.wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, 2.4.wykonanie robót sanitarnych, 2.5.wykonanie robót elektrycznych, 2.6.wykonanie podłoży i posadzek, 2.7.wykonanie tynku i malowania, 2.8.wykonanie robót drogowych i zagospodarowania terenu, 2.9.wykonanie elewacji. 3.Szczegółowy zakres zamówienia określają projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót jako materiał pomocniczy. zał. nr 9 do SIWZ. 4.Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. 5.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienie wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000,00złotych , słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wilkow.e-biuletyn.pl/index.php?id=80
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach