Przetargi.pl
Budowa trzech skwerów położonych przy ulicach: Chmielarczyka, Hempla, Krakowskim Przedmieściu (przy ul. Krótkiej) w Lublinie

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4663000 , fax. 81 4663001
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4663000, fax. 81 4663001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa trzech skwerów położonych przy ulicach: Chmielarczyka, Hempla, Krakowskim Przedmieściu (przy ul. Krótkiej) w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. SKWER PRZY UL. CHMIELARCZYKA a) roboty ziemne, wyrównanie terenu, b) wykonanie nawierzchni mineralno- żywicznej (ciągów pieszych), c) zieleń: - nasadzenia krzewów liściastych 245 szt., - byliny 126 szt., - rośliny cebulowe 768 szt, - pnącza 12 szt, d) wykonanie i montaż ławek betonowych z drewnianymi siedziskami, podświetlanych listwami ledowymi - 5 szt., e) wykonanie linii kablowych nn z oświetleniem, f) wykonanie przyłącza wodociągowego i zdroju wodnego. 2. SKWER PRZY UL. HEMPLA a) roboty ziemne, wyrównanie terenu, b) wykonanie nawierzchni mineralno- żywicznej (ciągów pieszych), c) zieleń: - nasadzenia krzewów liściastych 96 szt., d) wykonanie i montaż łukowych ławek betonowych z drewnianymi siedziskami, podświetlanych listwami ledowymi - 6 szt., e) wykonanie linii kablowych nn z oświetleniem f) wykonanie przyłącza wodociągowego i zdroju wodnego z montażem roweru dostarczonego przez Zamawiającego, 3. SKWER PRZY KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU (PRZY UL. KRÓTKIEJ) - działka nr 94/1, obręb 36, ark.4 a) roboty ziemne, wyrównanie terenu, b) wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt chodnikowych 50x50x 6 cm (ciągów pieszych), c) wykonanie i montaż ławek betonowych z drewnianymi siedziskami, podświetlanych listwami ledowymi - 4 szt., d) wykonanie ławki betonowej z drewnianym siedziskiem e) wykonanie linii kablowych nn z oświetleniem f) zieleń: - nasadzenia krzewów liściastych 31 szt., - wykonanie dwóch betonowych donic z zielenią, g) montaż kostki z tworzywa sztucznego o wymiarach 1,30x1,30 m o wadze 30 kg dostarczonej przez Zamawiającego - 1 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach