Przetargi.pl
Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 oraz Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Gmina Miejska Hrubieszów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6962380 w. 56 , fax. 084 6962380
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Hrubieszów
  ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1 1
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 084 6962380 w. 56, fax. 084 6962380
  REGON: 95036888800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.hrubieszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 oraz Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni okólnej o długości 200 m przy ul. Żeromskiego 29 oraz budowa skateparku i ścianki wspinaczkowej przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie. Infrastruktura przy ul. Żeromskiego wiąże się również z budową doświetlenia terenu oraz jego odwodnieniem poprzez budowę kanalizacji deszczowej i włączeniem się do kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Żeromskiego. Obiekty sportowo-rekreacyjne znajdować się będą na dz. nr 67/8 przy ul. Żeromskiego oraz dz. nr 76 i 1567 przy ul. Ciesielczuka 2. Obecnie na terenie objętym inwestycją znajdują się obiekty sportowe. Zakres robot obejmuje wykonanie niżej wymienionych obiektów: 1) Przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 przy ul. Żeromskiego 29 na dz. nr 67/8 1) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego 2) budowa boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej 3) budowa bieżni okólnej o długości 200m o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego 4) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego 5) ustawienie piłkochwytu na boisku piłkarskim 6) budowa ogrodzenia od strony drogi gminnej 7) budowa drenażu 8) budowa odwodnień liniowych 9) budowa kanalizacji deszczowej 10) budowa doświetlenia terenu Wymagania dotyczące nawierzchni boisk wielofunkcyjnych i bieżni Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej o wymiarach pola gier: koszykówka 23,0x15,0m, siatkówka 9,0x18,0m, piłka ręczna 20,x40,0m, boisko do tenisa ziemnego 10,97x23,77m. Boisko wyposażone w cztery kosze, jeden komplet do piłki siatkowej, dwie bramki do piłki ręcznej i komplet do tenisa ziemnego. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykówki i zestaw do piłki siatkowej - z regulacją wysokości. Nawierzchnia boiska obramowana obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane do korytek liniowych umieszczonych wzdłuż dłuższych boków boiska a następnie do kanalizacji deszczowej. Konstrukcja nawierzchni: 1) nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa nieprzepuszczalna gr.1,4cm 2) warstwa et gr.2,5cm 3) warstwa klinująca, kruszywo łamane 0-31,5mm gr.4cm 4) kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm gr.16cm 5) piasek zagęszczony do id>0,5 gr.min.10cm 6) grunt rodzimy Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana poniżej: 1) DOC - po 48 godzinach < 10 2) ołów (Pb) < 0,01 3) kadm (Cd) < 0,001 4) chrom (Cr) < 0,01 5) chrom VI (CrVI) < 0,01 6) rtęć (Hg) < 0,001 7) cynk (Zn) < 1,0 8) cyna (Sn) < 0,01 Nawierzchnia nie powinna mieć parametry gorsze niż opisane poniżej: 1) Wytrzymałość na rozciąganie (MPa): 0,40 - 0,70 2) Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%): 50 - 80 3) Ścieralność (mm) max. 0,109 4) Twardość według metody Shorea . A(Sh. A ): 60 - 75 5) Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: w stanie suchym max. 0,35, w stanie mokrym max. 0,35. Bieżnia okólna, czterotorowa o długości 200m o nawierzchni z poliuretanu nieprzepuszczalnego. Nawierzchnia bieżni obramowana obrzeżem betonowym 8x30x100cm, osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane do korytek liniowych umieszczonych wewnątrz bieżni. Konstrukcja nawierzchni: 1-nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr.min.1.4cm 2-asfaltobeton zamknięty gr.3cm 3-asfaltobeton częściowo zamknięty gr.4cm 4-warstwa klinująca, kruszywo łamane 0-31,5mm gr.4cm 5-kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm gr.16cm 6-piasek zagęszczony do id>0,5 gr.min.10cm 7-grunt rodzimy. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana poniżej: 1) DOC - po 48 godzinach < 10 2) ołów (Pb) < 0,01 3) kadm (Cd) < 0,001 4) chrom (Cr) < 0,01 5) chrom VI (CrVI) < 0,01 6) rtęć (Hg) < 0,001 7) cynk (Zn) < 1,0 8) cyna (Sn) < 0,01 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr.min.1.4cm - bezspoinowa, nie prefabrykowaną, nieprzepuszczalną nawierzchnia poliuretanowa nie powinna mieć parametry gorsze niż opisane poniżej: 1) Grubość całkowita: max.14mm 2) Wytrzymałość na rozciąganie (MPa): min.0,50 3) Wydłużenie względne przy zerwaniu (%): min. 40,0 4) Wytrzymałość na rozdzieranie (N): min. 70 5) Ścieralność (mm): min.0,4 6) Twardość według metody Shorea (Sh.A): max. 50 7) Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: w stanie suchym min. 0,30, w stanie mokrym min. 0,20. Nawierzchnie syntetyczne stosowane do budowy urządzeń sportowych, zdaniem Instytutu Techniki Budowlanej oraz PZLA, muszą posiadać niżej wymienione dokumenty: 1) Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 lub aktualna aprobata techniczna ITB, lub aktualna rekomendacja techniczna ITB, 2) wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni tj. dokument wydany przez uprawniony podmiot zawierający kompletny raport potwierdzające parametry oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, na przykład aprobata lub rekomendacja ITB, sprawozdanie laboratorium. 3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, zawierająca parametry oferowanej nawierzchni. 4) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 5) Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 2) Przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ciesielczuka 2 na dz. nr 76 1) budowa skateparku z wyposażeniem w: a) Quarter Pipe+ mini quarter 320x610x150cm b) Jumpbox 604x244x90cm c) Funbox + grindbox 3/3+ rail 3/3 720x488x60cm d) Quarter pipe+ bank+ quarter 416x732x150cm e) Poręcz prosta 400x5x35cm f) Grindbox 1 364x121x25cm g) Grindbox 2 600x60x50cm h) Grindbox 5 486x121x30/50cm 2) rozbiórka częściowo ogrodzenia istniejącego 3) budowa ogrodzenia od strony zachodniej skateparku 3) Przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ciesielczuka 2 na dz. nr 1567 1) budowa ścianki wspinaczkowej Powierzchnia użytkowa ściany wspinaczkowej: pow. ok.60m2. Procentowy udział paneli wspinaczkowych na bazie włókna szklanego wykonanych jako jednolita powierzchnia ściany wspinaczkowej (odwzorowanie naturalnej rzeźby skalnej) - 100%. Powierzchnia ściany (panele) musi spełniać wymagania normy PN-EN 12572 - 1:2009. Powierzchnia użytkowa ściany zawiera, co najmniej następujące elementy: formacje przewieszone, formacja pionowe, formacja typu zacięcie (co najmniej 1 zacięcie), formacja typu rysa. Szczegółowy zakres oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 11. Przedmiary robót załączone do specyfikacji stanowiące Załącznik nr 12 są opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu dokumentacji projektowej. Zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią funkcję pomocniczą, gdyż cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest CENĄ RYCZAŁTOWĄ. Jeżeli w projekcie, przedmiarze robót bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót występują wskazania materiałowe typu znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia (producenta), to należy odczytywać je, jako przykładowe i służą one określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za równoważne komisja uzna te rozwiązania, które spełniają co najmniej minimalne wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz odpowiadają opisowi zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamienne rozwiązania na piśmie (dane, techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci stosownego projektu na etapie składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 30.000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy zł.). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.08.2016 r. do godz. 10.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Tremin gwarancji na roboty budowlane, wbudowane materiały i urządzenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach