Przetargi.pl
Remont pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Polna 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6880797 , fax. 84 6867486
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
  ul. Polna 3 3
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6880797, fax. 84 6867486
  REGON: 00012434000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslbilgoraj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła publiczna podległa administracji rządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: przebudowie wentylacji grawitacyjnej na hybrydową w łazienkach oraz remont pracowni SILP w budynku internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary oraz opisy przedmiotu zamówienia stanowiące (załączniki nr 8,9 do SIWZ ). 1) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją zawartą w załączniku nr 8,9 do siwz i na jej podstawie sporządzić ofertę. (Przedmiary stanowią element pomocniczy do wyceny robót). 2) Lokalizacja inwestycji: działka nr 5/5 ark. mapy 60 w Biłgoraju przy ul. Polnej 3. 3. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 2) Prowadzenie robót nie może naruszać interesu osób trzecich. 3) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia robót. 4) Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie przeprowadzili wizję lokalną celem szczegółowego zapoznania się, przed złożeniem oferty, z aktualnym stanem technicznym obiektu. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z Panią Elżbietą Studnicką tel. kom. 512-791-243 w godz. 9:00 - 12:00. 5) Termin gwarancji na wykonane roboty nie może być krótszy niż 2 lata, termin gwarancji zainstalowanych materiałów i urządzeń nie może być krótszy niż 2 lata. Okres rękojmi na wady prac i zainstalowanych materiałów i urządzeń nie może być krótszy niż 2 lata. 6) Wykonawca na własny koszt zapewni składowanie powstałych w wyniku prowadzonych robót odpadów i gruzu oraz na własny koszt usunie je z miejsca składowania. 7) Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje też urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania (w tym koszty zabezpieczenia, dozoru oraz ochrony mienia znajdującego się na placu budowy). 8) We wszystkich przypadkach, gdzie opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera określenie producenta, marki, pochodzenia, znaku towarowego, itd. należy go traktować jako wskazanie przykładowego zastosowania produktów o określonych parametrach użytkowych, wytrzymałościowych. W każdym takim przypadku Wykonawca może zastosować produkt równoważny, spełniający takie same lub nie gorsze parametry użytkowe. 9) Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót uporządkować teren robót i przekazać go w terminie odbioru robót w stanie umożliwiającym użytkowanie oraz doprowadzić teren do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zslbilgoraj.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach