Przetargi.pl
Utworzenie dodatkowej sali wzmożonego nadzoru noworodkowego w Oddziale Noworodkowym z Patologią Noworodka SP ZOZ Świdnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7514215 , fax. 81 751 27 49
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Bolesława Leśmiana 4 4
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 81 7514215, fax. 81 751 27 49
  REGON: 43101087800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozswidnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie dodatkowej sali wzmożonego nadzoru noworodkowego w Oddziale Noworodkowym z Patologią Noworodka SP ZOZ Świdnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjno - adaptacyjne polegające na utworzeniu dodatkowej sali wzmożonego nadzoru noworodkowego w Oddziale Noworodkowym z Patologią Noworodka SP ZOZ Świdnik. 2. Szczegółowy zakres robót opisany został w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Kosztorys Ofertowy - Pomieszczenie wzmożonego nadzoru noworodka III piętro, sporządzonym na podstawie Przedmiaru robót i Rysunków : /Oddział neonatologii stan istniejący/ i /Sala wzmożonego nadzoru noworodków Oddział Noworodkowy z Patologią Noworodka - koncepcja/, stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ. 3. W zakres prac modernizacyjno - adaptacyjnych określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Kosztorys Ofertowy - Pomieszczenie wzmożonego nadzoru noworodka III piętro, wchodzić będzie m.in. : ­- rozebranie ściany działowej łączącej dwa mniejsze pomieszczenia w celu powiększenia obecnej powierzchni pomieszczenia oraz utworzenie nowych trzech stanowisk wzmożonego nadzoru noworodka, ­- wyposażenie każdego stanowiska wzmożonego nadzoru noworodka w osiem gniazd elektrycznych 230 V, dwa punkty poboru tlenu i jeden punkt poboru sprężonego powietrza, ­- wykonanie prac związanych z modernizacją instalacji gazów medycznych ( przez osoby i firmy posiadające do tego celu uprawnienia ), ­- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i podłączenie jej do tablicy rozdzielczej, znajdującej się w odległości około 15 m od remontowanych pomieszczeń, ­- pokrycie ścian oraz podłogi wykładzinami z PCV ( zgrzewanymi, o bardzo dobrej jakości ) i połączeniu ich z istniejącymi obecnie w pomieszczeniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozswidnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach