Przetargi.pl
Wykonanie robót elektrycznych polegających na wymianie oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zarządzanie energią w budynkach Komendy Miejskiej PSP w Lublinie oraz w budynkach podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-012 Lublin, ul. Szczerbowskiego 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5351340 , fax. 081 5325934
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  ul. Szczerbowskiego 6 6
  20-012 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5351340, fax. 081 5325934
  REGON: 43102939800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót elektrycznych polegających na wymianie oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zarządzanie energią w budynkach Komendy Miejskiej PSP w Lublinie oraz w budynkach podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych polegających na wymianie oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zarządzanie energią w budynkach Komendy Miejskiej PSP w Lublinie oraz w budynkach podległych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, w obiektach: a) Budynek Główny Komendy Miejskiej PSP w Lublinie ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin, b) Budynek Administracyjno - Biurowy ul. Szczerbowskiego 6 20-012 Lublin, c) Budynek Magazynowo-Mieszkalny ul. Szczerbowskiego 6a 20-012 Lublin, d) Budynki Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 ul. Zemborzycka 94 20-445 Lublin, e) Budynek Stacji Obsługi ul. Zemborzycka 94 20-445 Lublin f) Budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach ul. Ks. Wilczyńskiego 7 24-200 Bełżyce g) Budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie ul. Armii Krajowej 2, 23-100 Bychawa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 13 000,00 złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/kmpsplublin
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach