Przetargi.pl
Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji podsumowującej trzy konferencje pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim oraz dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ramach projektu -Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7464844, 7510060 , fax. 081 7465001
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7464844, 7510060, fax. 081 7465001
  REGON: 00055155600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wolka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji podsumowującej trzy konferencje pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim oraz dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ramach projektu -Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji podsumowującej trzy konferencje pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim oraz dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie publikacji w polsko - angielskiej wersji językowej. W publikacji oprócz merytorycznych tekstów i danych powinien się znaleźć obszerny materiał zdjęciowy. Zamawiający zakłada, że zdjęcia będą stanowiły 70% objętości publikacji.
  Szczegółowy opis standardu wydawniczego zamówienia:
  - format 200/200mm,
  - objętość 50 stron,
  - oprawa twarda klejona,
  - środki papier kreda silk 150g/m2,
  - oklejka okładki kreda silk 130 g/m2 - folia mat + lakier wybiórczy UV,
  - zadruk środki CMYK 4+4,
  - zadruk oklejka CMYK 4+0,
  - zadruk wyklejka CMYK 4+1,
  - tektura 2mm,
  - nakład: 500 egz.
  3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików tekstowych oraz materiał ilustracyjny w postaci zdjęć oraz elementów graficznych takich jak logotypy gmin partnerskich i sponsorów. Pozostały materiał zdjęciowy (min. 10 zdjęć) niezbędny do powstania albumu Wykonawca uzupełni z własnych źródeł.
  4. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do:
  - zredagowania tekstów przekazanych przez Zamawiającego,
  - tłumaczenia tekstów na język angielski,
  - przeprowadzenia korekty językowej,
  - wykonania projektu graficznego publikacji,
  - opracowania spójnego layoutu, na bazie poprzedniego wydawnictwa tego typu, z uwzględnieniem nowych trendów wydawniczych,
  - zaprojektowania makiety, zaprojektowania okładki,
  - fotoedycji (wyboru zdjęć ze stocku, od agencji i innych źródeł),
  - zakupu licencji na ilustracje,
  - obróbki cyfrowej ilustracji,
  - składu i łamania,
  - koordynacji produkcji,
  - nakładzie druk i oprawa albumu,
  - dostarczenia gotowych publikacji w jedno miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach