Przetargi.pl
wykonanie wydawnictw dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz ich dostarczenia do siedziby zamawiającego (magazyn wydawnictw - ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z ich rozładunkiem

Muzeum Lubelskie w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-117 Lublin, ul. Zamkowa 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5325001 w. 13 , fax. 081 5321743
 • Data zamieszczenia: 2016-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Lubelskie w Lublinie
  ul. Zamkowa 9 9
  20-117 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5325001 w. 13, fax. 081 5321743
  REGON: 00027668200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeumlubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie wydawnictw dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz ich dostarczenia do siedziby zamawiającego (magazyn wydawnictw - ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z ich rozładunkiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wydawnictw dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz ich dostarczenia do siedziby zamawiającego (magazyn wydawnictw - ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z ich rozładunkiem. 3.2.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz ich dostarczenie do siedziby zamawiającego (magazyn wydawnictw - ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z ich rozładunkiem, następujących wydawnictw: 3.2.1.Poznajemy muzeum, cz. 1 - Sztuka ludowa: a)1000 egzemplarzy, b) Druk z gotowych plików pdf techniką offsetową c)Wykonawca wydrukuje broszurę techniką offsetową w formacie A-4, o objętości 16 str. + okładka, w pełnym kolorze na papierze offsetowym 90 g. d)Okładka kolor 4+0, karton dwustronnie powlekany matowy. e) Szycie drutem. f)Wykonawca przedłoży złożony ozalid książki 1: 1 (do 3 ozalidów), proof okładki oraz stron 6, 7, 8 (do 3 proofów, do uzyskania efektu kolorystycznego zamierzonego przez zamawiającego w przedłożonym projekcie). g) Wszystkie proofy i ozalidy będą konsultowane osobiście przez przedstawiciela wykonawcy z przedstawicielami zamawiającego w siedzibie zamawiającego (nie pocztą ani telefonicznie), w obecności autorów projektów okładki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt na etapie ozalidów. h)Zamawiający zastrzega sobie nadzór autora projektu graficznego i typograficznego oraz okładki na wszystkich etapach druku. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt transportu autorowi projektu z siedziby zamawiającego do i z drukarni. i)Wykonawca dostarczy na swój koszt nakład publikacji do magazynu zamawiającego. j)Opatrzona ISBN 978-83-61073-14-7 k)Przekazanie materiałów do druku nastąpi w dniu podpisania umowy. Termin wykonania 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3.2.2Górniewicz, Wspomnienia z okupacji niemieckiej: a)400 egzemplarzy, b)Wykonawca wydrukuje techniką offsetową z gotowych plików pdf książkę c)w formacie netto B-5 w objętości 224 strony, tekst czarny, zdjęcia w duotonie (kolor czarny + panton 468c), na papierze Alto kremowym 90 g. d)W oprawie twardej w oklejce całopapierowej, grzbiet wyokrąglony, folia soft touch e)na całej okładce, tłoczenie na pow. 30% 1 strony okładki lakier wypukły (puchnący), wyklejka papier Alto kremowy 130 g, kapitałka kremowa, zakładka (kolor i rodzaj do ustalenia z zamawiającym) f)Opatrzona ISBN 978-83-61073-06-2, g)Wykonawca przedłoży złożony ozalid książki 1: 1 (do 3 ozalidów), proof okładki (do 3 proofów, do uzyskania efektu kolorystycznego zamierzonego przez zamawiającego w przedłożonym projekcie). h)Wszystkie proofy i ozalidy będą konsultowane osobiście przez przedstawiciela wykonawcy z przedstawicielami zamawiającego w siedzibie zamawiającego (nie pocztą ani telefonicznie), w obecności autora projektu okładki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt na etapie ozalidów. i)Zamawiający zastrzega sobie nadzór autorów projektu graficznego i typograficznego oraz okładki na wszystkich etapach druku. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt transportu autorom projektów z siedziby zamawiającego do i z drukarni. j)Wykonawca dostarczy na swój koszt nakład publikacji do magazynu zamawiającego. k)Termin przekazania materiałów najpóźniej do 24 czerwca 2016 r. Termin wykonania 15 lipca 2016 r. 3.2.3.Katalog Pankiewicz i po . . . Uwalnianie koloru: a)300 egzemplarzy, b)Wykonawca wydrukuje katalog z gotowych plików pdf techniką offsetową w formacie 275 mm (pion) x 235 mm (poziom) o objętości 160 stron + okładka. c)Środek w pełnym kolorze, kreda matowa w kolorze naturalnym 150 g. d)Okładka miękka 4 + 0, karton offsetowy 300 g, 2 skrzydełka na pełną głębokość okładki, folia matowa po zewnętrznej stronie okładki, oprawa szyta, klejona. e)Wykonawca przedłoży złożony ozalid książki 1: 1 (do 3 ozalidów), proof okładki (do 3 proofów, do uzyskania efektu kolorystycznego zamierzonego przez zamawiającego w przedłożonym projekcie). f)Wszystkie proofy i ozalidy będą konsultowane osobiście przez przedstawiciela wykonawcy z przedstawicielami zamawiającego w siedzibie zamawiającego (nie pocztą ani telefonicznie), w obecności autorów projektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt na etapie ozalidów. g)Zamawiający zastrzega sobie nadzór autorów projektu graficznego i typograficznego oraz okładki na wszystkich etapach druku. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt transportu autorom projektów z siedziby zamawiającego do i z drukarni. h)Wykonawca dostarczy na swój koszt nakład publikacji do magazynu zamawiającego. i)Opatrzona ISBN 978-83-61073-10-9. j)Przekazanie 9 arkuszy i okładki najpóźniej do 28 czerwca 2016 r. Brakujący arkusz zostanie przekazany najpóźniej 12 lipca 2016 r. Termin wykonania książki 26 lipca 2016 r. 3.3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.5.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 3.6.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.7.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.8.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 3.9.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp. 3.10.Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych - ale nie gorszych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada zbliżone - ale nie gorsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. 3.11.CPV przedmiotu zamówienia: 79800000-2 usługi drukowania i powiązane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeumlubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach