Przetargi.pl
Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą folderu promującego ofertę gmin Szlaku Jana III Sobieskiego oraz dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

Gmina Rybczewice ogłasza przetarg

 • Adres: 21-065 Rybczewice, Rybczewice Drugie 119
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 58 44 460 , fax. 081 58 44 474
 • Data zamieszczenia: 2016-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rybczewice
  Rybczewice Drugie 119 119
  21-065 Rybczewice, woj. lubelskie
  tel. 081 58 44 460, fax. 081 58 44 474
  REGON: 43102000300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybczewice.pl, www.bip.rybczewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą folderu promującego ofertę gmin Szlaku Jana III Sobieskiego oraz dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą folderu promującego ofertę gmin Szlaku Jana III Sobieskiego oraz dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim. 2. Przedmiotu zamówienia obejmuje: Wykonanie folderu, w polskiej i angielskiej wersji językowej. W folderze oprócz merytorycznych tekstów i danych powinien się znaleźć obszerny materiał zdjęciowy. Szczegółowy opis standardu wydawniczego zamówienia: format 200/200mm, objętość 80 stron, oprawa miękka klejona, środki papier kreda silk 150g/m2, oklejka okładki kreda silk 130 g/m2 - folia mat + lakier wybiórczy UV, wyklejka okładki offset 140 g/m2, zadruk środki CMYK 4+4, zadruk oklejka CMYK 4+0, zadruk wyklejka CMYK 4+1, tektura 2mm, nakład: 600 egz. 3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików tekstowych oraz częściowo materiał ilustracyjny w postaci zdjęć oraz elementów graficznych takich jak logotypy gmin partnerskich i sponsorów. Pozostały materiał zdjęciowy niezbędny do powstania albumu Wykonawca uzupełni z własnych źródeł. 4.Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do: zredagowania tekstów przekazanych przez Zamawiającego, tłumaczenia tekstów na język angielski, przeprowadzenia korekty językowej, wykonania projektu graficznego publikacji, opracowania spójnego layoutu, na bazie poprzedniego wydawnictwa tego typu, z uwzględnieniem nowych trendów wydawniczych, zaprojektowania makiety, zaprojektowania okładki, fotoedycji (wyboru zdjęć ze stocku, od agencji i innych źródeł), zakupu licencji na ilustracje, obróbki cyfrowej ilustracji, składu i łamania, koordynacji produkcji, nakładzie druk i oprawa albumu, dostarczenia gotowych folderów w jedno miejsce wskazane przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rybczewice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach