Przetargi.pl
wykonanie wydawnictw dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz ich dostarczenie do siedziby zamawiającego (magazyn wydawnictw - ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z ich rozładunkiem.

Muzeum Lubelskie w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-117 Lublin, ul. Zamkowa 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5325001 w. 13 , fax. 081 5321743
 • Data zamieszczenia: 2016-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Lubelskie w Lublinie
  ul. Zamkowa 9 9
  20-117 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5325001 w. 13, fax. 081 5321743
  REGON: 00027668200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie wydawnictw dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz ich dostarczenie do siedziby zamawiającego (magazyn wydawnictw - ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z ich rozładunkiem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wydawnictw dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz ich dostarczenie do siedziby zamawiającego (magazyn wydawnictw - ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z ich rozładunkiem. 3.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wydawnictw dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz ich dostarczenie do siedziby zamawiającego (magazyn wydawnictw - ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z ich rozładunkiem, następujących wydawnictw: 3.2.1. Informator Zamek wersja polska: a) Wykonawca wydrukuje informator w wersji polskiej w nakładzie 15.000 egz., w kolorze 4 + 4, w formacie 15 x 90 cm, falcowany w harmonijkę na 6 kwadratów 15 x 15 cm, na kredzie 135 g. b) Wykonawca wykona druk offsetowy z gotowych plików PDF, ozalid całości 1:1, proof z obiektów barwnych, obróbkę introligatorską. c) Wszystkie korekty, proofy i ozalidy będą konsultowane osobiście przez przedstawiciela wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (nie pocztą ani telefonicznie), w obecności autora projektu graficznego. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt na etapie ozalidu oraz wykonania przez Wykonawcę kolejnego ozalidu (do 3 ozalidów). e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty kolorów, a także konieczność wykonania przez Wykonawcę dodatkowych proofów, aż do uzyskania pożądanej kolorystyki zgodnej z projektem przekazanym przez Zamawiającego. f) Zamawiający zastrzega sobie nadzór autorów projektu graficznego i typograficznego na wszystkich etapach druku. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia autorom z siedziby Zamawiającego, transportu do i z drukarni. 3.2.2. Informator Zamek wersja angielska: a) Wykonawca wydrukuje informator w wersji angielskiej w nakładzie 10.000 egz., w kolorze 4 + 4, w formacie 15 x 90 cm, falcowany w harmonijkę na 6 kwadratów 15 x 15 cm, na kredzie 135 g. b) Wykonawca wykona druk offsetowy z gotowych plików PDF, ozalid całości 1:1, proof z obiektów barwnych, obróbkę introligatorską. c) Wszystkie korekty, proofy i ozalidy będą konsultowane osobiście przez przedstawiciela wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (nie pocztą ani telefonicznie), w obecności autora projektu graficznego. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt na etapie ozalidu oraz wykonania przez Wykonawcę kolejnego ozalidu (do 3 ozalidów). e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty kolorów aż do uzyskania pożądanej kolorystyki zgodnej z projektem przekazanym przez Zamawiającego, a także konieczność wykonania przez Wykonawcę dodatkowych proofów, aż do uzyskania pożądanej kolorystyki zgodnej z projektem przekazanym przez Zamawiającego. f) Zamawiający zastrzega sobie nadzór autorów projektu graficznego i typograficznego na wszystkich etapach druku. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia autorom z siedziby Zamawiającego, transportu do i z drukarni. 3.2.3. Informator Kaplica wersja polska: a) Wykonawca wydrukuje informator w wersji polskiej w nakładzie 15.000 egz., w kolorze 4 + 1, w formacie 15 x 90 cm, falcowany w harmonijkę na 6 kwadratów 15 x 15 cm, na kredzie 135 g. b) Wykonawca wykona druk offsetowy z gotowych plików PDF, ozalid całości 1:1, proof z obiektów barwnych, obróbkę introligatorską. c) Wszystkie korekty, proofów i ozalidy będą konsultowane osobiście przez przedstawiciela wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (nie pocztą ani telefonicznie), w obecności autora projektu graficznego. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt na etapie ozalidu oraz wykonania przez Wykonawcę kolejnego ozalidu (do 3 ozalidów). e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty kolorów zgodnej z projektem przekazanym przez Zamawiającego, a także konieczność wykonania przez Wykonawcę dodatkowych proofów, aż do uzyskania pożądanej kolorystyki zgodnej z projektem przekazanym przez Zamawiającego. f) Zamawiający zastrzega sobie nadzór autorów projektu graficznego i typograficznego na wszystkich etapach druku. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia autorom z siedziby Zamawiającego, transportu do i z drukarni. 3.2.4. Informator Kaplica wersja angielska: a) Wykonawca wydrukuje informator w wersji polskiej w nakładzie 10.000 egz., w kolorze 4 + 1, w formacie 15 x 90 cm, falcowany w harmonijkę na 6 kwadratów 15 x 15 cm, na kredzie 135 g. b) Wykonawca wykona druk offsetowy z gotowych plików PDF, ozalid całości 1:1, proof z obiektów barwnych, obróbkę introligatorską. c) Wszystkie korekty, proofów i ozalidy będą konsultowane osobiście przez przedstawiciela wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (nie pocztą ani telefonicznie), w obecności autora projektu graficznego. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt na etapie ozalidu oraz wykonania przez Wykonawcę kolejnego ozalidu (do 3 ozalidów). e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty kolorów zgodnej z projektem przekazanym przez Zamawiającego, a także konieczność wykonania przez Wykonawcę dodatkowych proofów, aż do uzyskania pożądanej kolorystyki zgodnej z projektem przekazanym przez Zamawiającego. f) Zamawiający zastrzega sobie nadzór autorów projektu graficznego i typograficznego na wszystkich etapach druku. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia autorom z siedziby Zamawiającego, transportu do i z drukarni. 3.2.5. Lublin-Warszawa-Nancy. Parantele: a) Wykonawca wydrukuje książkę w nakładzie 400 egz., w formacie netto 275 x 235 cm, w pełnym kolorze, o objętości 128 stron, na kredzie 150 g oraz okładkę. miękką ze skrzydełkami po 10 cm, kolor 4 + 0, z kartonu offsetowego 300 g, z folią matową po zewnętrznej stronie okładki, z oprawą szytą, klejoną. b) Książka będzie opatrzona numerem ISBN 978-83-61073-02-4. c) Wykonawca wykona druk offsetowy z gotowych plików PDF, ozalid całości 1:1, złożony i przecięty, proof okładki i proof całości materiału ilustracyjnego, obróbkę introligatorską. d) Wszystkie korekty, proofy i ozalidy będą konsultowane osobiście przez przedstawiciela Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (nie pocztą ani telefonicznie), w obecności autora projektu graficznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt na etapie ozalidu oraz wykonania przez Wykonawcę kolejnego ozalidu (do 3 ozalidów). e) Zamawiający zastrzega sobie nadzór autorów projektu graficznego i typograficznego na wszystkich etapach druku. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia autorom z siedziby Zamawiającego, transportu do i z drukarni. g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty kolorów zgodnej z projektem przekazanym przez Zamawiającego, a także konieczność wykonania przez Wykonawcę dodatkowych proofów, aż do uzyskania pożądanej kolorystyki zgodnej z projektem przekazanym przez Zamawiającego. 3.3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych - ale nie gorszych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada zbliżone - ale nie gorsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. 3.4. Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79800000-2 usługi drukowania i powiązane. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach: 1) 10 dni od dnia podpisania umowy - pierwsza transza (dotyczy wydawnictw: Informator Zamek Wersja polska, Informator Zamek Wersja angielska, Informator Kaplica Wersja polska, Informator Kaplica Wersja angielska). 2) do dnia 24 marca 2016 r. - druga transza (dotyczy wydawnictwa: Lublin-Warszawa-Nancy. Parantele).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie ma wymogu wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeumlubelskie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach