Przetargi.pl
Wykonanie projektów graficznych, aktualizacja projektów graficznych oraz druk i dostawa publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4635300 , fax. 81 4635305
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
  ul. Obywatelska 4 4
  20-092 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4635300, fax. 81 4635305
  REGON: 43012391300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wuplublin.praca.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów graficznych, aktualizacja projektów graficznych oraz druk i dostawa publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Druk, transport i dostarczenie wraz z wykonaniem projektu graficznego w formie elektronicznej (przygotowanej bezpośrednio do druku) publikacji NIEZBĘDNIK PRACODAWCY - oferta urzędów pracy dla Wydziału Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Nakład: 3000 szt. Część 2: Zadanie 1 Aktualizacja projektu graficznego, wydruk i dostawa materiałów informacyjnych dot. Eures i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nakład: 3 x 500 szt. oraz 1 x 200 szt. Zadanie 2 Aktualizacja projektów graficznych materiałów informacyjnych oraz wykonanie projektu graficznego jednej ulotki w formie elektronicznej - przygotowanych bezpośrednio do druku, dla CIiPKZ w Lublinie, w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu. Zadanie 3 Druk, transport i dostarczenie materiałów informacyjnych dla CIiPKZ w Lublinie. Ulotka informacyjna dla pracodawcy. Nakład: 500 sztuk Ulotka o usługach CIiPKZ: Nakład: 1 000 sztuk Ulotka informacyjna (4 tytuły) dot. nabywania umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Nakład: 4 x 1 000 sztuk Poradnik pt. Siedem dni poszukiwania pracy Nakład: 1 500 sztuk Broszura pt. Bądź sobie szefem. Poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Nakład: 2 000 sztuk Zadanie 4 Opracowanie graficzne publikacji: 1) Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów w roku akademickim 2014/2015 2) Rynek pracy kobiet w zestawieniach statystycznych - wybrane aspekty 3) Analiza branży transport w województwie lubelskim 4) Czynniki aktywności zawodowej osób młodych. Zadanie 5 Druk i dostawa opracowań: 1) Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów w roku akademickim 2014/2015 Nakład 700 sztuk 2) Rynek pracy kobiet w zestawieniach statystycznych - wybrane aspekty Nakład 500 sztuk 3) Analiza branży transport w województwie lubelskim Nakład 800 sztuk 4) Czynniki aktywności zawodowej osób młodych. Nakład 1 500 sztuk Część 3: Projekt graficzny, druk, transport i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych tj. ulotki Wojewódzkiego Urzędu Pracy dot. RPO WL. Nakład: 10 000 sztuk Część 4: Druk, wykonanie, transport i dostarczenie do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: ulotek - 10 000 sztuk, plakatów - 100 sztuk, notesów - 1 000 sztuk, teczek - 1 000 sztuk, na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Część 5: Projekt graficzny, druk, transport i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych tj. roll-upów dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy dot. RPO WL. Ilość: 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach