Przetargi.pl
Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych w zakresie: Kucharz z egzaminem czeladniczym, Cukiernik z egzaminem czeladniczym

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Bohaterów Monte Cassino 38
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6850000 , fax. 084 6861671
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
  ul. Bohaterów Monte Cassino 38 38
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 084 6850000, fax. 084 6861671
  REGON: 95003169200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych w zakresie: Kucharz z egzaminem czeladniczym, Cukiernik z egzaminem czeladniczym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa w zakresie organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych: 1./Kucharz z egzaminem czeladniczym/ dla 7 osób, 2./Cukiernik z egzaminem czeladniczym/ dla 14 osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach