Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa pn. Florystka z egzaminem czeladniczym

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, Stary Rynek 14-16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 827 73 50 , fax. 81 827 73 51
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  Stary Rynek 14-16 14-16
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 81 827 73 50, fax. 81 827 73 51
  REGON: 43120140800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupopolelubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa pn. Florystka z egzaminem czeladniczym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Usługa szkoleniowa pn. Florystka z egzaminem czeladniczym dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim. Liczba godzin: co najmniej 150 godzin zegarowych (200 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw.Liczba osób: 10 osób. Liczba grup kursowych: jedna grupa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w realizacji szkoleń
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach