Przetargi.pl
Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych w zakresie: /Cukiernik z egzaminem czeladniczym/

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Bohaterów Monte Cassino 38
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6850000 , fax. 084 6861671
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
  ul. Bohaterów Monte Cassino 38 38
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 084 6850000, fax. 084 6861671
  REGON: 95003169200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych w zakresie: /Cukiernik z egzaminem czeladniczym/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie powinno obejmować 160 godzin zajęć (tj. każdy uczestnik powinien odbyć 160 godzin zajęć) w tym: 30 godzin zajęć teoretycznych i 130 godzin zajęć praktycznych umożliwiających przystąpienie do egzaminu czeladniczego. Zajęcia powinny odbywać się w dwóch grupach szkoleniowych. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00. Zajęcia nie mogą trwać mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych (45 min.) przedzielone 15 minutowymi przerwami. Zajęcia powinny odbywać się maksymalnie przez kolejne 25 dni roboczych. Zajęcia powinny obejmować następujące tematy zajęć edukacyjnych: 1. przepisy bhp i ochrony ppoż., zasady ergonomii; 2. wyposażenie w gastronomi / cukiernictwie; 3. surowce i wyroby cukiernicze i ich magazynowanie; 4. przygotowywanie procesu technologicznego produkcji cukierniczej; 5. wytwarzanie półproduktów cukierniczych; 6. wytwarzanie wyrobów cukierniczych; 7. dekorowanie wyrobów cukierniczych; 8. konfekcjonowanie i pakowanie wyrobów cukierniczych; 9. kontrolowanie zgodności czynności produkcyjnych z wymaganiami systemu GMP i GHP; 10. monitorowanie procesu produkcyjnego pod kątem występowania czynników zagrażających życiu i zdrowiu człowieka zgodnie z procedurami systemu HACCP; 11. podstawy prawa pracy; 12. zagadnienia związane z przedsiębiorczością; 13. zagadnienia związane z ochroną środowiska. Wykonawca w oparciu o tematy zajęć edukacyjnych określone w pkt 1.8 powinien przygotować szczegółowy program szkolenia zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 9 do SIWZ. Program szkolenia powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667). Określone przez zamawiającego w pkt 1.8 tematy zajęć edukacyjnych powinny zostać stosownie uszczegółowione przez wykonawcę w Załączniku nr 9 do SIWZ w tabeli /Opis treści - kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych/. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. Miejsce odbywania szkolenia: Biłgoraj. Sale wykładowe i miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych powinny spełniać wymogi sanitarne, bhp i p.poż. uregulowane w przepisach odrębnych. Wykonawca powinien zapewnić do realizacji zajęć praktycznych odrębne miejsca oraz instruktora/instruktorów dla każdej z grup szkoleniowych. Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne odbywały się w miejscu dostosowanym do realizacji tego typu zajęć, spełniającym wymogi określone w pkt 1.12. Do przeprowadzenia zajęć praktycznych wykonawca powinien zapewnić surowce i produkty żywnościowe oraz sprzęt, narzędzia i urządzenia gastronomiczne/ cukiernicze (o odpowiednim stanie technicznym) w ilościach gwarantujących należytą realizację programu szkolenia, tak aby każdy uczestnik kursu miał możliwość: - zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć teoretycznych, - samodzielnego wykonywania prac określonych programem szkolenia, - odbycia jednocześnie wymaganej ilości godzin zajęć praktycznych. Każda osoba powinna otrzymać na własność następujące materiały: 1. program szkolenia; 2. harmonogram szkolenia; 3. podręcznik dotyczący zakresu tematycznego szkolenia min. 100 stronicowy (nie może być to podręcznik kopiowany); oferta powinna zawierać informacje tj: tytuł publikacji, imię i nazwisko autora oraz liczba stron; 4. długopis; 5. notatnik formatu A4 (blok w kratkę klejony min. 100 kartek format A4) 6. teczkę z rączką do przechowywania i transportu dokumentów. Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Materiały te muszą być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru w dniu rozpoczęcia szkolenia. Uczestnicy szkolenia najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć praktycznych otrzymają na własność odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej tj.: czepek, fartuch, rękawiczki jednorazowe (według bieżącego zapotrzebowania). Wykonawca zobowiązany jest do skierowania osób bezrobotnych przed rozpoczęciem szkolenia na badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do odbywania szkolenia w zakresie /Cukiernik z egzaminem czeladniczym/. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz osób, które mają zostać skierowane na badania nie później niż do 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonawcy obowiązkowego kosztu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia uczestników, którym nie przysługuje stypendium oraz uczestników, którym przysługuje stypendium w związku z podjęciem w trakcie szkolenia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i kontynuują szkolenie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zgłoszenia osoby do ubezpieczenia niezwłocznie po zaistnieniu w/w sytuacji. Zamawiający nie dopuszcza udziału w szkoleniu innych osób poza skierowanymi przez zamawiającego. Na zakończenie szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu zewnętrznego, celem uzyskania przez uczestników szkolenia tytułu czeladnika w zawodzie /Cukiernik/. Egzamin powinien odbyć się w ostatnim dniu szkolenia. Czas trwania egzaminu nie wlicza się do liczby godzin szkolenia. Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym powinny otrzymać: 1. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 71 ust 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667), wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do umowy szkoleniowej; 2. świadectwo czeladnicze potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz tytuł czeladnika w zawodzie cukiernik zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1117). Oprócz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wykonawca może wydać inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia lub uzyskanie kwalifikacji. Materiały, dokumentacja szkoleniowa i miejsca odbywania szkolenia powinny być oznaczone zgodnie z wymogami o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji dostępnymi na stronie http://www.efs.gov.pl . Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia oraz dokona sprawdzenia efektów szkolenia. Na zakończenie szkolenia wykonawca przeprowadzi wśród uczestników ankietę oceniającą szkolenie. Wzór ankiety określa załącznik nr 3 do umowy szkoleniowej. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za wszystkich uczestników oraz koszt jednej osobogodziny szkolenia (jedna osobogodzina szkolenia = cena szkolenia/liczba godzin szkolenia/liczba osób na szkoleniu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach