Przetargi.pl
usługa w zakresie organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Leśmiana 11
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 53 53 064 , fax. 84 696269
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Leśmiana 11 11
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 84 53 53 064, fax. 84 696269
  REGON: 95003170000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hrubieszow.praca.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa w zakresie organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobotnych w zakresie Operator koparki jednonaczyniowej kl. III
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: certyfikaty jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hrubieszow.praca.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach