Przetargi.pl
Usługa w zakresie organizacji szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych w zakresie: /Operator koparko - ładowarki III kl. uprawnień/

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Bohaterów Monte Cassino 38
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6850000 , fax. 084 6861671
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
  ul. Bohaterów Monte Cassino 38 38
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 084 6850000, fax. 084 6861671
  REGON: 95003169200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie organizacji szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych w zakresie: /Operator koparko - ładowarki III kl. uprawnień/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu pn. /AKTYWNOŚĆ I PRACA II/ finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się zgodnie z programem szkolenia opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie § 26 ust 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Wykonawca powinien przygotować i załączyć do oferty szczegółowy program szkolenia zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 10 do SIWZ. Program szkolenia powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667). Określone w programie tematy zajęć edukacyjnych powinny zostać uszczegółowione przez wykonawcę w Załączniku nr 10 do SIWZ w tabeli /Opis treści - kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych/. Szkolenie powinno obejmować 202 godziny zajęć (tj. każdy uczestnik powinien odbyć 202 godziny zajęć). Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00. Zajęcia nie mogą trwać mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu maksymalnie po 9 godzin lekcyjnych (45 min.) przedzielone 15 minutowymi przerwami. Zajęcia powinny odbywać się maksymalnie przez kolejne 25 dni roboczych. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. Miejsce odbywania szkolenia: miasto lub gmina Biłgoraj. W przypadku organizacji szkolenia poza miastem Biłgoraj koszt dojazdu uczestników szkolenia do miejsca odbywania zajęć pokrywa zamawiający. Sale wykładowe i miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych powinny spełniać wymogi bhp i p.poż. uregulowane w przepisach odrębnych. Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne odbywały się w miejscu dostosowanym do realizacji tego typu zajęć, spełniającym wymogi określone w pkt 12. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt i urządzenia niezbędne do odbycia zajęć praktycznych. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania osób bezrobotnych przed rozpoczęciem szkolenia na badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do odbywania szkolenia w zakresie /Operator koparko - ładowarki III kl. uprawnień/. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz osób, które mają zostać skierowane na badania nie później niż do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Każda osoba powinna otrzymać na własność następujące materiały: 1. program szkolenia; 2. harmonogram szkolenia; 3. podręcznik dotyczący zakresu tematycznego szkolenia min. 80 stronicowy (nie może być to podręcznik kopiowany); 4. długopis; 5. notatnik (blok w kratkę klejony min. 100 kartek format A4); 6. teczkę z rączką do przechowywania i transportu dokumentów. Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Materiały te muszą być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru w dniu rozpoczęcia szkolenia. Wykonawca w ramach kosztu szkolenia powinien zapewnić uczestnikom w czasie trwania szkolenia serwis kawowy w tym: kawę i herbatę z dodatkiem cukru oraz wodę mineralną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonawcy obowiązkowego kosztu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia uczestników, którym nie przysługuje stypendium oraz uczestników, którym przysługuje stypendium w związku z podjęciem w trakcie szkolenia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i kontynuują szkolenie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zgłoszenia osoby do ubezpieczenia niezwłocznie po zaistnieniu w/w sytuacji. Zamawiający nie dopuszcza udziału w szkoleniu innych osób poza skierowanymi przez zamawiającego. Każda osoba powinna mieć możliwość przystąpienia po ukończeniu szkolenia do egzaminu zewnętrznego przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, a po jego zdaniu otrzymać stosowne świadectwo oraz uprawnienie wpisane do książki operatora. Na zakończenie szkolenia wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu zewnętrznego przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, celem uzyskania przez uczestników szkolenia uprawnień /Operatora koparko-ładowarki III klasa uprawnień/. Egzamin powinien odbyć się w ostatnim dniu szkolenia. W przypadku niemożności zorganizowania egzaminu w ostatnim dniu szkolenia z przyczyn niezależnych od wykonawcy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia egzaminu niezwłocznie w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Czas trwania egzaminu nie wlicza się do liczby godzin szkolenia. Koszt przeprowadzenia egzaminu pokrywa wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ogólnym koszcie szkolenia koszt egzaminu oraz wydania stosownych świadectw i uprawnień potwierdzających nabyte kwalifikacje. Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym powinny otrzymać: 1. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 71 ust 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667), wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do umowy szkoleniowej; 2. świadectwo kwalifikacyjne oraz wpis do książki operatora zgodnie z § 26 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Oprócz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wykonawca może wydać inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia lub uzyskanie kwalifikacji. Materiały, dokumentacja szkoleniowa i miejsca odbywania szkolenia powinny być oznaczone zgodnie z wymogami o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji dostępnymi na stronie http://www.efs.gov.pl . Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia oraz dokona sprawdzenia efektów szkolenia. Na zakończenie szkolenia wykonawca przeprowadzi wśród uczestników ankietę oceniającą szkolenie. Wzór ankiety określa załącznik nr 3 do umowy szkoleniowej. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za wszystkich uczestników oraz koszt jednej osobogodziny szkolenia (jedna osobogodzina szkolenia = cena szkolenia/liczba godzin szkolenia/liczba osób na szkoleniu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach