Przetargi.pl
Opracowanie merytoryczne treści materiałów informacyjnych i popularyzatorskich oraz projekt, skład i wydruk folderów i przewodnika przyrodniczego, w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 710 65 00 , fax. 81 710 65 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  ul. Bazylianówka 46 46
  20-144 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 65 00, fax. 81 710 65 01
  REGON: 06041827600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie merytoryczne treści materiałów informacyjnych i popularyzatorskich oraz projekt, skład i wydruk folderów i przewodnika przyrodniczego, w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: Opracowanie treści merytorycznej oraz uzupełnienie jej profesjonalnymi kolorowymi fotografiami lub rysunkami dotyczącymi obszarów Natura 2000: Dolina Środkowego Bugu, Polesie, Chełmskie Torfowiska Węglanowe i Torfowiska Chełmskie, Rogów, Żmudź, Sawin oraz projekt, skład i wydruk 6 folderów oraz opracowanie treści merytorycznej przewodnika przyrodniczego  Różnorodność biologiczna siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny oraz uzupełnienie jej profesjonalnymi kolorowymi fotografiami lub rysunkami dotyczącymi obszarów Natura 2000, z terenu województwa lubelskiego oraz projekt, skład i wydruk przewodnika przyrodniczego, Dostarczenie pod wskazany adres, tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46 oraz złożenie w wyznaczone miejsce przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Publikacje treść
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.rdos.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach