Przetargi.pl
Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora Lubelskiej Karty Seniora oraz laserowe oznakowanie danych na kartach Lubelska Karta Seniora

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4663000 , fax. 81 4663001
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4663000, fax. 81 4663001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora Lubelskiej Karty Seniora oraz laserowe oznakowanie danych na kartach Lubelska Karta Seniora
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie graficzne, skład i druk Informatora Lubelskiej Karty Seniora oraz laserowe oznakowanie danych na kartach Lubelska Karta Seniora 1. Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora - projekt graficzny i skład, format A5, łącznie 100 stron (4 + 96), dwustronny nadruk 4+4 kolor, okładka kreda mat 250 gr, papier wewnątrz kreda 130 gr, cały Informator zabezpieczony obustronnie lakierem dyspersyjnym, klejenie grzbietowe na gorąco; nakład: 5 000 szt. 2. Laserowe oznakowanie danych na kartach przekazanych przez Zamawiającego, wykonanych zgodnie z normą ISO 7810 i 7811 z folii PCV i PTG, w trzech wyznaczonych polach (nr karty, imię i nazwisko, PESEL) w systemie tygodniowym, tj. od poniedziałku do piątku; personalizacja wykonana laserowo czcionką Arial zgodną z projektem graficznym przekazanym przez Zamawiającego; ilość: 4 000 szt. 3. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane (ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin) wydrukowanych Informatorów. 4. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane oznakowanych kart w każdy piątek miesiąca do godz. 12:00 (w przypadku wolnego od pracy piątku następny dzień roboczy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach