Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Konrada Wallenroda w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 5700 , fax. 81 466 5701
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
  ul. Krochmalna 13j 13j
  20-401 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 5700, fax. 81 466 5701
  REGON: 06077887900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Konrada Wallenroda w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie koncepcji - propozycji rozwiązań geometrycznych ulicy wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu w ilości 4 egzemplarzy zawierającej: materiał opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii obciążenia ruchem oraz materiał graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne, ocenę stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizację słupów oświetleniowych oraz wskazany sposób odwodnienia pasa drogowego - budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej). W trakcie opracowywania koncepcji Wykonawca zleci na własny koszt wykonanie monitoringu TV istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnym jej oczyszczeniem i opracowaniem oceny stanu technicznego (2 egz.) przez konstruktora. Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji - rozwiązań geometrycznych przedmiotowej ulicy, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi o wydanie warunków branżowych, na zabezpieczenie lub usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z budową ulicy do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres przebudowy/rozbudowy). Koncepcję rozwiązań geometrycznych ulicy i wykonany monitoring TV wraz oceną stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej Wykonawca przedłoży w MPWiK wraz z wnioskiem o wydanie warunków na odwodnienie ulicy. 2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 2.1. Wymagania dla mapy do celów projektowych: - Skala mapy 1:500; - Mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg - 1 egz. (CD); - Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami. Mapy te należy przekazać w teczkach wiązanych z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 - 2 egz.; 2.2. W przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza istniejącymi pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentacje zawierającą materiały opisowo-graficzne podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmujące: mapę sytuacyjną, linie rozgraniczające (granice pasa drogowego), współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości - 5 egz. W/w dokumentacja powinna posiadać poświadczenie o wpisie do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3. Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z wymaganymi załącznikami) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia - 5 egz. 4. Wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego) - 3 egz. 5. Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż: 5.1. drogowa - 8 egz. 5.2. sanitarna (odwodnienie ulicy: budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej) - 8 egz. 5.3. elektryczna - 8 egz. (oświetlenie uliczne) 5.4. zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym - po 8 egz. 6. W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem - po 5 egz. 7. Wykonanie projektu branży zieleń zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej - zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz projektu nowych nasadzeń - po 8 egz. W projekcie branży zieleń Wykonawca uwzględni wymagania zawarte w warunkach do opracowania dokumentacji w zakresie branży zieleń wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. 8. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż: 8.1. drogowa - 8 egz. 8.2. sanitarna - 8 egz. (odwodnienie ulicy: budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej) 8.3. elektryczna - 8 egz. (oświetlenie uliczne) 8.4. zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym - po 8 egz. 9. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego - po 8 egz. 10. Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż - po 8 egz. 11. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - 8 egz. 12. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż) - po 6 egz. 13. Wykonanie przedmiarów robót kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich branż) - po 6 egz.: 13.1. W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie podstawa wyceny koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 13.2. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót, 13.3. Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 14. Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich (w oparciu o aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. 15. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją. 16. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji, zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin, oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych . 17. W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak również w formacie *.pdf, na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath) - 2 egz. 18. Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym: 18.1. wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 18.2. czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 18.3. uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 18.4. czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych, 18.5. dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.), 18.6. bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie), 18.7. ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 18.8. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 18.9. przyjmuje się 20 pobytów w ramach nadzorów autorskich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 3100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych i 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdm.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach