Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej zakładowej stacji paliw

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5631461 do 63 , fax. 082 5630450
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Wołyńska 57 57
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5631461 do 63, fax. 082 5630450
  REGON: 11005287100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej zakładowej stacji paliw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim zakładowej stacji paliw na olej napędowy ze zbiornikami magazynowymi szt. 2 po 5 000 L. Stacja paliw ma się znajdować w Chełmie na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta, mieszczącego się przy ul. Bieławin 5. 1.1. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 i załącznik nr 1a (mapa z zaznaczoną, sugerowaną, lokalizacją ABCD) do SIWZ. 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje: a) opracowanie 2 koncepcji projektowych (po wyborze przez zamawiającego jednej z proponowanych koncepcji, wykonawca opracuje projekt) wraz z podaniem ogólnych kosztów wykonania przedmiotu zgodnie z koncepcją oraz wizualizacjami tych koncepcji; b) wykonanie projektów budowlano - wykonawczych w 5 egzemplarzach w tym 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; c) wykonanie przedmiarów robót w 3 egzemplarzach w tym 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; d) wykonanie kosztorysów inwestorskich w 3 egzemplarzach w tym 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; e) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 3 egzemplarzach w tym 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów, map, podkładów geodezyjnych, opinii geotechnicznych (ewentualnie), warunków technicznych, uzgodnień wraz z decyzją pozwolenia na budowę; b) opracowanie 2 koncepcji projektowych1 w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; c) dołączenie do protokołu przekazania dokumentacji oświadczenia, że przedmiot zamówienia został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami; d) przekazanie Zamawiającemu dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia wraz z majątkowymi prawami autorskimi do wykonanych opracowań na podstawie odrębnej umowy stanowiącej załącznik nr 5a do SIWZ, która zostanie zawarta w dniu przekazania projektu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji z zachowaniem poniższych warunków: a) część projektową zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki tekst jednolity z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 1853 z późniejszymi zmianami); - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 762 z późniejszymi zmianami); - Rozporządzenie Rady Ministrów tekst jednolity z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71 z późniejszymi zmianami). b) część kosztorysową zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcyjno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami). 5. Wykonawca powinien zapewnić, że opisywany przedmiot zamówienia - dokumentacja projektowa musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych (w szczególności art. 29, 30, 31) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W szczególności Zamawiający zastrzega, aby przedmiot zamówienia nie zawierał w swojej treści nazw urządzeń, opisu urządzeń wskazujących poprzez parametry producentów lub utrudniających uczciwą konkurencje, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy - /lub równoważny/. Użycie słów /lub równoważny/ powoduje konieczność szczegółowego opisania - wskazania konkretnych parametrów technicznych (cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie) przedmiotu zamówienia i wskazanie co zamawiający (opisujący w jego imieniu przedmiot zamówienia projektant) rozumie pod pojęciem /lub równoważny/. Projektant winien doprecyzować zakres dopuszczalnej /równoważności/ poprzez określenie minimalnych wymagań w zakresie parametrów technicznych danego urządzenia, które pozwolą zamawiającemu uznać, że dane urządzenie lub wyrób jest równoważny bądź nie. Przedmiot zamówienia należy opisać jasno, precyzyjnie za pomocą standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie, zrozumiałych dla wszystkich osób trudniących się działalnością w danej branży. 6. Wykonawca udzieli zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres 3 lat, licząc od daty uznania przedmiotu zamówienia jako należycie wykonanego. 6.1. Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, lecz nie dłużej niż 3 lata od daty odbioru dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania projektu od dnia zaakceptowania, przez Zamawiającego, jednej z dwóch przedłożonych koncepcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mpgk.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach