Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ruskie Piaski, gmina Nielisz - I zadanie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej łączącej wodociąg Nielisz w miejscowości Staw Ujazdowski z wodociągiem Gruszka w miejscowości Gruszka Duża - II zadanie Do zadania I i zadania II Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rzeczowej zadania

Gmina Nielisz ogłasza przetarg

 • Adres: 22-413 Nielisz, Nielisz 279
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 63 12 727 , fax. 84 63 12 715
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nielisz
  Nielisz 279 279
  22-413 Nielisz, woj. lubelskie
  tel. 84 63 12 727, fax. 84 63 12 715
  REGON: 00054352200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.pl/nielisz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ruskie Piaski, gmina Nielisz - I zadanie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej łączącej wodociąg Nielisz w miejscowości Staw Ujazdowski z wodociągiem Gruszka w miejscowości Gruszka Duża - II zadanie Do zadania I i zadania II Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rzeczowej zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  IV. ZAKRES ZAMÓWIENIA 1. Szczegółowy zakres robót dla zadania 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ruskie Piaski, gmina Nielisz wraz z uzyskaniem decyzji na budowę, jak również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rzeczowej zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruskie Piaski, gmina Nielisz i zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg NIELISZ w miejscowości Staw Ujazdowski z wodociągiem GRUSZKA. Orientacyjny zakres zgodnie z załącznikiem graficznym nr 9. 1 Zamawiający dopuszcza podział zamówienia na 2 zadania I zadanie -Przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ruskie Piaski, gmina Nielisz wraz z uzyskaniem decyzji na budowę. Długość sieci wodociągowej wyniesie ok. 3 000 mb plus minus 20%) II zadanie Przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej łączącej wodociąg Nielisz w miejscowości Staw Ujazdowski z wodociągiem GRUSZKA w miejscowości Gruszka Duża wraz z uzyskaniem decyzji na budowę. Długość sieci wodociągowej wyniesie ok 2 000,00 mb plus minus 20%. Do zadania I i zadania II : Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rzeczowej zadania Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie inwentaryzacje, badania, w tym badania geologiczne sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych, ON Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne PN-B-02479, uzgodnienia, zgody, decyzje (np. środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji), pozwolenia, w tym również warunki techniczne od Urzędu Gminy w Starym Zamościu wraz z miejscem wpięcia do istniejącej sieci oraz uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę. Obszar planowanej inwestycji nie jest objęty Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Projektant zobowiązany będzie w szczególności do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej we wszystkich koniecznych branżach niezbędnych do prawidłowej realizacji poniższych zadań, o których mowa w art. 14 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami. 3. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie niezbędne informacje konieczne do właściwego zamówienia. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty zapoznanie się z terenem. Ryzyko rezygnacji z wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę. 4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy PZP obowiązkiem Zamawiającego jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, jak również zgodnie z art. 39 ust. 3 - przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Tak więc, mając na uwadze powyższe, dokumentacja projektowa nie powinna zawierać nazw producentów zaproponowanych przez Projektanta materiałów. W przypadku, gdy Projektant zamieści w sporządzonej przez siebie dokumentacji nazwę producenta, lub typ urządzenia, obowiązkiem projektanta jest sporządzenie tabeli równoważności dla zaproponowanych materiałów, w taki sposób, aby wariantowe parametry nie wskazywały jednoznacznie na jeden określony wyrób. 5. Projekt budowlany dla przedmiotowego zadania należy sporządzić w oparciu o dane techniczne uzyskane przez Projektanta w Urzędzie Gminy w Starym Zamościu i w Urzędzie Gminy w Nieliszu. 6. Projektant zobowiązany jest do spotkania z właścicielem każdej nieruchomości położonej przy trasie projektowanej sieci wodociągowej i uzyskania pisemnego uzgodnienia z nim lokalizacji danego odcinka sieci wodociągowej. 7. Projekt sieci wodociągowej powinien być zaprojektowany w taki sposób aby umożliwić mieszkańcom podłączenie się do sieci wodociągowej w sposób jak najmniej uciążliwy. 8. Trasa sieci wodociągowej powinna być zaprojektowana na prywatnych gruntach o uregulowanym stanie prawnym. W wyjątkowych przypadkach może być zaprojektowana w pasie drogowym po uzgodnieniu z Zarządcą drogi. Sieć powinno się lokalizować po stronie zabudowy. Przy zabudowie dwustronnej należy dążyć do usytuowania sieci po stronie z większą ilością zabudowy. Trasę sieci wodociągowej należy projektować zachowując przebieg równoległy do innego uzbrojenia terenu. Przejścia sieci wodociągowej przez drogi, cieki wodne należy projektować pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego. Zaleca się projektowanie skrzyżowań przewodów wodociągowych z inną infrastrukturą podziemną pod kątem zbliżonym do prostego. Należy uzyskać niezbędne pozwolenia np. pozwolenia wodno-prawne. Sieci wodociągowej nie należy lokalizować wzdłuż skarp. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich uzgodnień zawartych w otrzymanych opiniach i decyzjach. 9. Wykonawca powinien uzyskać od zarządcy drogi warunki odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych i uwzględnić jes w przygotowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 10.Wykonawca zobowiązany jest również do ujęcia w zestawieniach kosztowych, tj. w kosztorysie i przedmiarze robót, wszystkich kosztów inwestycji, związanych z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 11. Należy konsultować z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej istotnych elementów mających wpływ na koszty i technologię. 12. Wykonawca dokona w ramach udzielonej gwarancji nieodpłatnie jednokrotnej aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. 13. Należy zaopiniować i uzgodnić projekt z właściwymi organami, w tym zarządcami dróg oraz Urzędem Gminy w Nieliszu. 14. W przypadku konieczności zaprojektowania przepompowni projekt przepompowni powinien obejmować branże a. budowlano - konstrukcyjną i architektoniczną z ogrodzeniem terenu przepompowni b. technologiczną i instalacyjną c. elektryczną i automatyką. Zamawiający przedstawia propozycje do wymogów projektowych dla pompowni ścieków: a Niedopuszczalna jest lokalizacja pompowni w pasie drogowym. b Teren przepompowni powinien być ogrodzony i mieć zapewniony dojazd, c Zastosowane urządzenia muszą mieć zapewniony krajowy serwis. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie wymagań dla przepompowni, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 2. Zakres dokumentacji projektowo - kosztorysowej 1 Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej a w szczególności z odpowiednimi wymaganiami: a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. z 2004r, Nr 202, poz 2072 z póżn. zm., b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2004r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm. c Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1133 z późn. zm. d Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. poz. 1129 z 24.09.2013 e ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. z 2008r. , Nr 171, poz. 2072 z późn. zm. 2 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania a aktualnych map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych z ewidencją i uzbrojeniem terenu w skali 1:1000 lub 1:2000, do celów projektowych (Zamawiający nie posiada takowych), opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania, b uzgodnień branżowych, uzgodnień projektów - w tym również z Narad Koordynacyjnych (dawniej ZUD), warunków technicznych, c opinii i wszelkich niezbędnych uzgodnień projektów dla terenów zamkniętych wraz z uzyskaniem decyzji we właściwym organie - w przypadku projektowanej sieci wodociągowej na terenach zamkniętych, d pozwolenia wodno-prawnego - w przypadku konieczności, e decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -w przypadku konieczności, f decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji g innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania, niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych. 3. Opracowanie projektowe dla 2 przedmiotowych zadań musi zawierać: 1 Projekt budowlany - 4 egz. w wersji papierowej nie licząc egz. zatrzymanych przez jednostki uzgadniające w tym dwa oryginalne egzemplarze z pieczątkami organu zatwierdzającego plus wersja elektroniczna na płycie CD-w formacie RYSUNKI .dwg , OPIS .doc, - dla każdego zadania oddzielnie 2 Projekty wykonawcze - dla poszczególnych branż obiektów - 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD-w formacie RYSUNKI dwg , OPIS: .doc, - dla każdego zadania oddzielnie 3 Przedmiary robót dla poszczególnych branż - 3 egz. w wersji papierowej plus wersja elektroniczna na płycie CD- w formacie kst - dla każdego zadania oddzielnie 4 Kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztów dla poszczególnych branż - 3 egz. w wersji papierowej,+ wersja elektroniczna na płycie CD- w formacie: kst, -dla każdego zadania oddzielnie 5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych- 3 egz.. w wersji papierowej,plus wersja elektroniczna na płycie CD-w formacie dwg., doc, xls - dla każdego zadania oddzielnie 6 Badania geotechniczne, ekspertyzy - 4 egz. w wersji papierowej,+ wersja elektroniczna na płycie CD-w formacie: RYSUNKI: dwg , OPIS .doc, - dla każdego zadania oddzielnie 7 dokumentacja terenowo-prawna - 3 egz. w wersji papierowe+ wersja elektroniczna na płycie CD-w formacie RYSUNKI .dwg , OPIS: .doc,j,- dla każdego zadania oddzielnie obejmująca a. plany sytuacyjne z naniesioną ewidencją granic i numerów działek własnościowych 1:500, b. mapę ewidencyjna z naniesioną trasą sieci wodociągowej, ze wskazaniem numerów działek własnościowych, na których został zaprojektowany wodociąg skala 1:1000 oraz 1:2000, c. aktualny wypis z wykazu podmiotów d. zbiorcze zestawienie i wykaz właścicieli nieruchomości zajętych pod inwestycję wraz z pisemnymi oświadczeniami zgody na wejście w teren i ułożenie sieci wodociągowej na ich terenie. 8 projekty branży drogowej projekt odtworzenia pasa drogowego, projekt oznakowania i zabezpieczenia pasa drogowego - w razie konieczności - 3 egz w wersji papierowej plus wersja elektroniczna na płycie CD-w formacie RYSUNKI dwg , OPIS doc - dla każdego zadania oddzielnie 9 projekty branży elektrycznej - w razie konieczności - 3 egz w wersji papierowej+ wersja elektroniczna na płycie CD-w formacie RYSUNKI .dwg , OPIS:doc, -dla każdego zadania oddzielnie 10 projekt odwodnień - w zależności od warunków gruntowych- w razie konieczności - 3 egz w wersji papierowej plus wersja elektroniczna na płycie CD-w formacie RYSUNKI dwg , OPIS doc, - dla każdego zadania oddzielnie 11 projekt zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami opiniami - w razie konieczności - 3 egz w wersji papierowej,plus wersja elektroniczna na płycie CD-w formacie RYSUNKI .dwg , OPIS .doc, - dla każdego zadania oddzielnie 12 inne nie wymienione wyżej opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji - po 3 egz. w wersji papierowej plus wersja elektroniczna na płycie CD-w formacie RYSUNKI. dwg , OPIS doc, -dla każdego zadania oddzielnie dwg - w tym formacie Projektant wykona rysunki techniczne, profile sieci, plany zagospodarowania terenu i inne, doc - w tym formacie Projektant wykona opisy techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kst - w tym formacie Projektant wykona przedmiary i kosztorysy inwestorskie Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednego egzemplarza dokumentacji proiektowo-kosztorysowei w wersji elektronicznej w formacie .pdf skany podpisanych i opieczętowanych opracowań projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy i przedmiary, projekty branżowe, dokumentacja terenowo - prawna, uzgodnienia i wszystkie dokumenty stanowiące całość w/w dokumentacji. UWAGA W przypadku gdy zaistnieje taka sytuacja, że Projektant przedstawi niekompletną dokumentację, o której mowa w niniejszym rozdziale, to w swoim własnym zakresie i na swój własny koszt projektant uzupełni Zamawiającemu brakujące elementy dokumentacji. 4. Zasady realizacji nadzoru autorskiego Nadzór autorski - obowiązkiem projektanta jest sprawowanie czynności przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego. 1 Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 2 Koszt nadzoru autorskiego zostanie uwzględniony w cenie oferty. 3 Nadzór Autorski pełniony będzie przez projektanta lub osobę uprawnioną do tego, na pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, przy czym wezwanie lub zawiadomienie telefoniczne powinno być przesłane na 2 dni robocze przed terminem spotkania na budowie. 4 Nadzór autorski będzie pełniony do chwili kiedy Wykonawca Robót uzyska w imieniu Zamawiającego w stosownym organie dokument potwierdzający możliwość przystąpienia przez Zamawiającego do użytkowania nowo wybudowanej sieci wodociagowej. 5 Wykonawca, w czasie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań od oferentów, zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej wszelkich ustaleń, wyjaśnień, odpowiedzi do toczącego się postępowania w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania, 6Wykonawca, w czasie realizacji robót budowlanych, zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich ustaleń i wyjaśnień związanych z nadzorem autorskim w formie pisemnej fax, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do pełnienia nadzoru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2.000 PLN słownie dwa tysiące złotych 00 100 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: htps://ugnielisz.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach