Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin- Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w miejscowości Sosnowica do m. Górki

Powiat Parczewski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3551470 , fax. 083 3550673
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Parczewski
  ul. Warszawska 24 24
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 083 3551470, fax. 083 3550673
  REGON: 03023736800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spparczew.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin- Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w miejscowości Sosnowica do m. Górki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dwa etapy: Etap 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin- Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w miejscowości Sosnowica do miejscowości Górki. W zakres prac wchodzi: (1.1) pobranie z ośrodka geodezyjnego materiałów niezbędnych do wykonania map i wykonanie map do celów projektowych, (1.2) opracowania a następnie uzyskania akceptacji Zamawiającego koncepcji Zagospodarowania Terenu, (1.3) wykonanie badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu (wg potrzeb). (1.4) uzgodnienie zbliżenia do pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 819, (1.5) opracowanie projektów budowlanych przebudowy drogi powiatowej Nr 1624L oraz uzyskanie (na wniosek Zamawiającego) wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień z właściwymi organami (ocena oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe, decyzje pozwolenia na budowę i inne niezbędne) na realizację w/w zadania inwestycyjnego (1.6) opracowania projektów wykonawczych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie związanej z infrastruktura drogową (o ile zajdzie fizycznie taka potrzeba ) - oddzielnie dla wszystkich występujących branż, (1.7) opracowania projektów wykonawczych przebudowy drogi powiatowej Nr 1624L, (1.8) opracowania oraz zatwierdzenia przez właściwe organy Projektów Stałej i Czasowej Organizacji Ruchu dla zakresu drogi powiatowej objętego inwestycją, (1.9) opracowania kosztorysu i przedmiaru robót dla przebudowy drogi powiatowej, (1.10) opracowania kosztorysu i przedmiaru robót dla przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie związanej z infrastruktura drogową (o ile zajdzie fizycznie taka potrzeba ) - oddzielnie dla wszystkich występujących branż, Na podstawie opracowanych kosztorysów Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania Zestawienia rzeczowo-finansowe operacji, (1.11) opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - oddzielnie dla wszystkich występujących branż, (1.12) opracowania Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy- oddzielnie dla wszystkich występujących branż, Zakres projektu winien obejmować m. in. (szczegółowy zakres wg PFU): (1.13) przebudowę drogi nr 1624L na odcinku ok. 2340 m, (1.14) wykonanie włączeń dróg podrzędnych, (1.15) wykonanie zjazdów, (1.16) wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, (1.17) wykonanie robót rozbiórkowych części infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie, (1.18) wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji DP 1624L w miejscach, gdzie jezdnia .nie posiada minimalnej szerokości 5,8 m zgodnej z ustaleniami technicznymi z ZDP w Parczewie, (1.19) wykonanie frezowania nawierzchni DP 1624L celem poprawy równości poprzecznej i podłużnej, (1.20) montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki ochronne typu olsztyńskiego, bariery energochłonne), wykonanie przebudowy zatok autobusowych, (1.21) wykonanie robót ziemnych - korytowanie, wykopy i nasypy, (1.22) wykonanie chodników, (1.23) wykonanie poboczy gruntowych, (1.24) roboty ziemne - wykonanie skarp do terenu, (1.25) prace porządkowe. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 1 do SIWZ). Zakres prac przedsięwzięcia powinien być zgodny z danymi zawartymi ww. załącznikach Etap 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowę drogi powiatowej Nr 1624L Sosnowica - Urszulin- Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w miejscowości Sosnowica do miejscowości Górki. W zakres robót wchodzi: (2.1) wykonanie włączeń dróg podrzędnych, (2.2) wykonanie zjazdów, (2.3) wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, (2.4) wykonanie robót rozbiórkowych części infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie, (2.5) wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji DP 1624L w miejscach, gdzie jezdnia nie posiada minimalnej szerokości 5,8 m zgodnej z ustaleniami technicznymi z ZDP w Parczewie, (2.6) wykonanie frezowania nawierzchni DP 1624L celem poprawy równości poprzecznej i podłużnej, (2.7) montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki ochronne typu olsztyńskiego, bariery energochłonne), (2.8) wykonanie przebudowy zatok autobusowych, (2.9) wykonanie robót ziemnych - korytowanie, wykopy i nasypy, (2.10) wykonanie chodników, (2.11) wykonanie poboczy gruntowych, (2.12) roboty ziemne - wykonanie skarp do terenu, (2.13) prace porządkowe. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty w celu weryfikacji przekazywanych informacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spparczew.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach