Przetargi.pl
Opracowanie audytów energetycznych oraz kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Miasto Dęblin ogłasza przetarg

 • Adres: 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 883-00-01 , fax. 081 880-19-11
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Dęblin
  ul. Rynek 12 12
  08-530 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 081 883-00-01, fax. 081 880-19-11
  REGON: 43101941900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie audytów energetycznych oraz kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie audytów energetycznych oraz kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. I. Zakres robót obejmuje: 1) Wykonanie audytów energetycznych niżej wymienionych budynków użyteczności publicznej: a) Zespół Szkół Nr 3 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 25, - powierzchnia zabudowy - 579,41 m2 - powierzchnia użytkowa - 2853,55 m2 - kubatura - 15028,94 m3 b) Zespół Szkół Nr 4 w Dęblinie, ul. Gen. pil. Kowalskiego 20, - powierzchnia użytkowa obiektu - 7803,20 m2 - powierzchnia zabudowy - 4362,60 m2 c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie, ul. Niepodległości8, - powierzchnia zabudowy - 1050,28 m2 - powierzchnia użytkowa - 2014,22 m2 d) Miejskie Przedszkole Nr 1 w Dęblinie, ul. Niepodległości 10a, - powierzchnia zabudowy z kotłownią - 361,67 m2 - powierzchnia użytkowa - 770,07 m2 - kubatura - 2 476,05 m3 e) Miejskie Przedszkole Nr 3 w Dęblinie, ul. Michalinowska 1a, - powierzchnia zabudowy - 361,00 m2 - powierzchnia użytkowa - 519,22 m2 - kubatura - 1 872,00 m3 f) Miejskie Przedszkole Nr 3 w Dęblinie - filia ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 24 - powierzchnia zabudowy - 360,52 m2 - powierzchnia użytkowa - 386,86 m2 - kubatura ogrzewana - 743,30 m3 g) Miejski Dom Kultury, ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 32 b - powierzchnia zabudowy - 590,85 m2 - powierzchnia użytkowa - 984,20 m2 - kubatura - 3 642,00 m3 2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację wyżej wymienionych budynków użyteczności publicznej, na podstawie wykonanych audytów energetycznych. II. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje: 1) Wykonanie audytów energetycznych, sporządzonych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, umożliwiający ubieganie się przez Zamawiającego o dofinansowanie termomodernizacji ww. budynków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w szczególności zgodnie z: a) Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2014 r. poz. 712 z późn. zm.), b) Dyrektywą UE 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, c) Zaleceniami KE z Przewodnika technicznego finansowania modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach Polityki Spójności, d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1606 z późn. zm.), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn.zm), f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376 z późn.zm). Audyty energetyczne należy wykonać w ilości po 4 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej po 1 egz., oddzielnie dla każdego obiektu. 2) Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do wydania opinii o konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) - 1 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie - .doc. 3) Wykonanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego stosownych zezwoleń na realizację inwestycji w tym m.in. pozwolenia na budowę w zakresie wymiany lub montażu instalacji gazowej. Projekty budowlano - wykonawcze muszą być opracowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Projekty budowlano-wykonawcze należy wykonać w ilości po 5 egz. w formie papierowej, oddzielnie dla każdego obiektu i dla każdej z branż oraz w wersji elektronicznej - po 1 egz. dla każdego obiektu. 4) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości po 5 egz. w formie papierowej oddzielnie dla każdego obiektu i dla każdej z branż oraz w wersji elektronicznej - po 1 egz. dla każdego obiektu. 5) Wykonanie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), w ilości po 2 egz. w formie papierowej oddzielnie dla każdego obiektu oraz w wersji elektronicznej - po 1 egz. dla każdego obiektu. 6) Wykonanie przedmiarów robót sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości po 2 egz. w formie papierowej oddzielnie dla każdego obiektu oraz w wersji elektronicznej - po 1 egz. dla każdego obiektu. 7) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości po 3 egz. w formie papierowej oddzielnie dla każdego obiektu oraz w wersji elektronicznej - po 1 egz. dla każdego obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.deblin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach