Przetargi.pl
Likwidacja barier w poruszaniu się w szpitalu

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8272278 , fax. 81 8272278
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 4a 4a
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 81 8272278, fax. 81 8272278
  REGON: 43101906900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja barier w poruszaniu się w szpitalu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Likwidacja barier w poruszaniu się w szpitalu w Poniatowej w Oddziale wewnętrznym i Rehabilitacyjnym, ul. Fabryczna 18 zapewniająca dostęp osobom niepełnosprawnym polegająca na: - dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb niepełnosprawnych w Oddziale wewnętrznym i Rehabilitacyjnym; - dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w Oddziale wewnętrznym i Rehabilitacyjnym Szczegółowy zakres robót obejmuje załącznik nr 13, nr 14, nr 15, nr 16 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pczol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach