Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych skierowanych do studentów V roku Prawa, w związku z realizacją projektu Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik oraz opracowanie na potrzeby szkoleń sylabusów i materiałów szkoleniowych (oznaczenie sprawy: PN/02-2015/SSP)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5375965 , fax. 081 5375965
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5375965, fax. 081 5375965
  REGON: 00000135300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych skierowanych do studentów V roku Prawa, w związku z realizacją projektu Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik oraz opracowanie na potrzeby szkoleń sylabusów i materiałów szkoleniowych (oznaczenie sprawy: PN/02-2015/SSP)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych skierowanych do studentów V roku Prawa, w związku z realizacją projektu Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik oraz opracowanie na potrzeby szkoleń sylabusów i materiałów szkoleniowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu pt. Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni obejmujące: Zadanie 1: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz opracowanie na jego potrzeby sylabusa i materiałów szkoleniowych; Zadanie 2: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa pracy oraz opracowanie na jego potrzeby sylabusa i materiałów szkoleniowych; Zadanie 3: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz opracowanie na jego potrzeby sylabusa i materiałów szkoleniowych; Zadanie 4: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych oraz opracowanie na jego potrzeby sylabusa i materiałów szkoleniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie osób przeprowadzających szkolenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.umcs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach