Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu zabezpieczeń pomieszczeń chronionych w skrzydle C KMP w Lublinie przy ul. Północnej 3 oraz w KMP w Chełmie przy ul. Żwirki i Wigury 20

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5354606 , fax. 81 5354313
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5354606, fax. 81 5354313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu zabezpieczeń pomieszczeń chronionych w skrzydle C KMP w Lublinie przy ul. Północnej 3 oraz w KMP w Chełmie przy ul. Żwirki i Wigury 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie systemów alarmowych oraz kontroli dostępu dla pomieszczeń zlokalizowanych w skrzydle C KMP w Lublinie przy ul. Północnej 3 oraz zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia jednego pomieszczenia w KMP w Chełmie, tj. obejmuje: sporządzenie dokumentacji projektowej w formie i zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem, w tym: projektu zabezpieczeń pomieszczeń zgodnego z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, harmonogramu realizacji zadania, wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: a) systemu kontroli dostępu, b) systemu sygnalizacji włamania i napadu, c) systemu sygnalizacji pożarowej d) instalacji CCTV 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią standardem robót zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz we wzorze umowy. Za ujęcie wszystkich robót ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 3. Wartość zamówienie nie przekracza kwoty 5 186 tys. euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2000,00 zł (dwa tysiące zł) 2. Wadium może być wniesione w: - Pieniądzu - przelew na konto Zamawiającego - NBP Oddział Okręgowy w Lublinie nr 72 1010 1339 0004 6213 9120 0000 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (min.3 lata max. 5 lat)
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubelska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach