Przetargi.pl
Zakup usługi przeprowadzenia cyklu warsztatów KickOff Session dla pomysłodawców projektów biznesowych w ramach platformy startowej: CONNECT

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 534 61 00 , fax. 81 531 85 48
 • Data zamieszczenia: 2016-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
  ul. Dobrzańskiego 3 3
  20-262 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 534 61 00, fax. 81 531 85 48
  REGON: 06000517200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lpnt.pl/blog/category/przetargi/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usługi przeprowadzenia cyklu warsztatów KickOff Session dla pomysłodawców projektów biznesowych w ramach platformy startowej: CONNECT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest usługa przeprowadzenia cyklu warsztatów KickOff Session dla pomysłodawców projektów biznesowych w ramach platformy startowej: CONNECT. Wykonawca przeprowadzi warsztaty dla maksymalnie 10 grup warsztatowych. Celem warsztatów będzie przygotowanie pomysłodawców projektów biznesowych zgłoszonych do platformy startowej: CONNECT oraz ich zespołów do budowania, modyfikowania i weryfikowania Pomysłu na biznes dzięki innowacyjnym metodom (m.in.: Business Model Canvas Lean Startup, Running Lean Customer Development, Design Thinking, Blue Ocean Strategy). Zasady i warunki wykonania Zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.000 zł (jednego tysiąca złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przeszkolenie Personelu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lpnt.pl/blog/category/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach