Przetargi.pl
Modernizacja placu zabaw przy ul.Kruczkowskiego w Świdniku

Gmina Miejska Świdnik ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (081) 468 66 25 , fax. 081 751 76 08
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Świdnik
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15 15
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. (081) 468 66 25, fax. 081 751 76 08
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umswidnik.bip.lubelskie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja placu zabaw przy ul.Kruczkowskiego w Świdniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja placu zabaw przy ul.Kruczkowskiego w Świdniku 4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: 4.2.1 Opracowanie dokumentacji projektowej na mapie do celów projektowych dostarczonej przez Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do zgłoszenia, w imieniu Zamawiającego, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 4.2.2 Dokonanie zgłoszenia, w imieniu Zamawiającego, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. UWAGA !!! Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym należy dokonać do 24.03.2015 r. 4.2.3 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, ogrodzenia i bezpiecznej nawierzchni: a)Duży zestaw zabawowy, w skład którego wejdą między innymi: - minimum pięć wież, znajdujących się co najmniej na dwóch poziomach, w tym minimum trzy zadaszone, - minimum trzy zjeżdżalnie, w tym: zjeżdżalnia rurowa (tunelowa) na wysokości min. 2 m, zjeżdżalnia typu ślimak, zjeżdżalnia klasyczna ze ślizgiem ze stali nierdzewnej, - minimum cztery przejścia łączące wieże, w tym min. jeden mostek linowy wiszący, - ścianka wspinaczkowa, - rura strażacka, - przeplotnia pajęczyna pozioma lub pionowa, - drabinka pozioma, drabinka pionowa, - co najmniej jedno wejście do wspinania z liną, - moduł wspinaczkowy z drabinkami, przeplotniami linowymi i kółkami do podciągania, - dodatkowe elementy wzbogacające zestaw np. kółko i krzyżyk, ścianka do zdjęć, przejścia tubowe, liny do wspinania, atrakcyjne elementy wykończeniowe, b)Huśtawka wahadłowa typu bocianie gniazdo, c)Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem gumowym oraz siedziskiem koszyczek, d)Bujaki sprężynowe - 2 szt, e)Piaskownica o wym. 3 m x 3 m z siedziskami i dodatkowymi elementami do zabawy, f)Trzy sztuki furtki i ogrodzenie panelowe w kolorze czerwonym, niebieskim lub zielonym (grubość prętów min 6 mm) ok. 110 mb o wysokości 1m, g)Nawierzchnia (ok 200m2 ) syntetyczna z płyt 50cm x 50cm, 100cm x 50cm o grubości min 80 mm, w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym . Krytyczna wysokość upadku płyty EPDM: min 2,4 m, h)Tablica informacyjna z regulaminem. 4.2.4 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej. 4.2.5 Opracowanie instrukcji konserwacji, użytkowania i ochrony obiektu. 4.2.6 Przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie konserwacji, użytkowania i ochrony obiektu. 4.3Opis przedmiotu zamówienia określa: a)program funkcjonalno-użytkowy b)oferta przetargowa Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach