Przetargi.pl
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej (010KL, 011KL, 012KL) w os. Górna Niwa w Puławach

Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 458 63 00 , fax. 81 458 63 01
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach
  ul. Piłsudskiego 83 83
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 458 63 00, fax. 81 458 63 01
  REGON: 06024197800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zimpulawy.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej (010KL, 011KL, 012KL) w os. Górna Niwa w Puławach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: - kanał deszczowy z rur PCV SN8 ? 315 - 200 m - kanał deszczowy z rur PCV SN8 ? 250 - 43 m - studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych ? 1200 - 6 szt. - rozbiórka i ponowne ułożenie płyt drogowych betonowych - ok. 666 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zimpulawy.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach