Przetargi.pl
Wykonanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Firleju ul. Choiny 7, 21 - 136 Firlej oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie ul. Chopina 6, 21 - 100 Lubartów

Powiat Lubartowski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8552865 , fax. 081 8543324
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubartowski
  ul. Słowackiego 8 8
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 081 8552865, fax. 081 8543324
  REGON: 43101919300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlubartowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Firleju ul. Choiny 7, 21 - 136 Firlej oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie ul. Chopina 6, 21 - 100 Lubartów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie termomodernizacji niżej wymienionych budynków: 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Firleju ul. Choiny 7, 21 - 136 Firlej dotyczącego: a) budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Firleju - montaż 117 automatycznych nawiewników okiennych, b) budynku administracyjno - gospodarczego - montaż 29 szt. automatycznych nawiewników okiennych, c) budynku Internatu - montaż 40 sz. automatycznych nawiewników okiennych. 2) Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie ul. Chopina 6, 21 - 100 Lubartów dotyczącego: a) budynku skrzydła wschodniego - ocieplenie dachu klatki schodowej warstwą 20 cm styropapy, ocieplenie m2 stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą 18cm wełny mineralnej, b) budynku łącznika - ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwą 17cm wełny mineralnej granulowanej, c) budynku łącznika - montaż 115 nawietrzników automatycznych. Projekty budowlane i projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne (stanowiące załącznik C do SIWZ) wraz z przedmiarami robót (stanowiącymi załącznik D do SIWZ), znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.powiatlubartowski.pl w katalogu zamówienia publiczne. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej znajduje się ponadto do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Lubartowie, przy ulicy Słowackiego 8, 21-100 Lubartów - pok. 261.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453312008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlubartowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach