Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji pn. Przebudowa kompleksu budynków nr 42 i 207 - Klub Uczelniany w Dęblinie - numer Zp/pn/18/2015

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 551 74 53 , fax. 81 551 74 52
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  ul. Dywizjonu 303 35 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 81 551 74 53, fax. 81 551 74 52
  REGON: 06005921600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsosp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji pn. Przebudowa kompleksu budynków nr 42 i 207 - Klub Uczelniany w Dęblinie - numer Zp/pn/18/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji pn. Przebudowa kompleksu budynków nr 42 i 207 - Klub Uczelniany w Dęblinie w zakresie obejmującym wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu uzyskanie przez inwestora pozwolenia na roboty budowlane i realizację przebudowy. Lokalizacja: Budynek nr 42 i 207 na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie; 2) Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej obiektów i ich otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonanie zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej obiektów poniesie oferent; 3) Za wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy; 4) W cenie oferty należy uwzględnić dwukrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich w okresie rękojmi. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w dokumencie pn. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi (Formularz ofertowy - Dział II SIWZ), 6) Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71000000 - 8 usługi architektoniczne, 71220000 - 6 usługi projektowania architektonicznego, 71242000 - 6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium; 2) przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsosp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach